FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 48
gennaio/aprile 2018

Piccolo & Grande

 

LA POESIA DI UROŠ ZUPAN

di Jolka MiličVSE, KAR ME SPOMINJA NATE

    Franku O'Hari
Oh Frank, Frank,
hodim po Manhattanu s polnim srcem mane,
ki jo je prinesel veter, ko se je odprlo morje.
Vse je še pred mano, pod mano, čisto vse;
Up Town, Mid Town, Down Town,
svetleča okna nebotičnikov, avtomobilske pošasti,
geto v Brooklynu, Chelsea hotel,
kjer je Bill Burroughs požrl svoje golo kosilo,
kjer je Cohen podaril cvetje Hitlerju,
Bronx z zadetimi zamorci, podgane v Centralnem parku,
pimpi s tanko pristriženimi brki na dvainštirideseti ulici,
tihi Hudson, jekleni mostovi, predori,
zadnja postaja Greenwich Village.
Plave newyorške oči koketirajo,
sprašujem se - koga bom ljubil -
odločam se, odločam
in naj se zemlja vrti, naj se celuloidni trakovi
vrtijo, naj Elisabeth Taylor spi v kisikovi postelji,
naj se Marlon Brando vozi s tramvajem poželenja,
vedno bo poezija tista, ki nas bo popeljala najbliže Lepoti.

Plave newyorške oči so zavistne,
besede kot slapovi padajo z jezika,
nikomur ni mar za Rahmaninove note v poletnih vrtovih,
za Honeggerjeve oratorije, oblečene v kariraste hlače,
za Jacksona Pollocka, celo Dante si naroča McDonaldov
hamburger in Haron se je začel voziti s trajektom,
nihče več ne piše pesnikom v Gano,
newyorška pesniška šola gori v mojem žepu,
medtem ko hodim po Manhattanu,
kot nekoč ti, Frank, skrivnostno
središče vsega lepega
in blaženost rock'n'rolla prši iz radijskih
membran, cel dan, vsak dan, celo večnost.


TUTTO CIÒ CHE MI RICORDA TE

    A Frank O’Hara
Oh Frank, Frank,
giro per Manhattan con il cuore colmo di manna
che il vento ha portato, quando si è aperto il mare.
tutto è ancora davanti a me, sotto di me, proprio tutto,
Up Town, Mid Town, Down Town,
le finestre illuminate dei grattacieli, i mostri automobilistici,
il ghetto a Brooklyn, il Chelsea hotel
dove Bill Burroughs aveva divorato il suo nudo pranzo,
dove Cohen aveva donato fiori a Hitler,
e Bronx con i negri drogati, i ratti nel Central park,
i magnaccia con i baffetti tagliati sottilmente sulla 42sima Strada,
il quieto Hudson, ponti d’acciaio, tunnel,
l’ultima stazione Greenwich Village,
gli occhi azzurri dei newyorkesi civettano,
mi chiedo – chi amerò
mi sto decidendo, decido
che la terra ruoti, che le pellicole cinematografiche
girino, che Elisabeth Taylor dorma in un letto di ossigeno,
che Marlon Brando circoli nel tram desiderio,
la poesia sarà sempre quella che ci condurrà più vicino alla Bellezza.

Gli occhi azzurri dei newyorchesi sono invidiosi,
le parole come cascate scorrono dalla lingua,
non gliene importa a nessuno delle note di Rachmaninov nei giardini estivi,
né degli oratori di Honegger che indossano calzoni a quadri,
di Jackson Pollock, perfino Dante si ordina un hamburger da
McDonald e Acheronte ha cominciato a viaggiare in tragetto,
ai poeti di Gana non scrive più nessuno,
la scuola poetica newyorkese arde nella mia tasca,
mentre giro per Manhattan
come una volta tu, Frank, misterioso
“centro di tutto ciò che è bello”
e la beatitudine del rock’n’roll pioviggina dalle membrane
radiofoniche, tutto il giorno, ogni giorno, un’intera eternità.


SUTRA

Nebo in morje in pesek, tako drugačen v Kaliforniji,
in oblaki, redke črede, ki jih je pasel tihomorski veter
in nebo in morje in pesek, kjer ni meja, kjer
ni ne začetka ne konca. In v ozadju orientalski hotel
s palmami kot prikazen iz Tisoč in ene noči, prazen
v toplih oktobrskih dnevih in v ozadju sprehajalci,
ki tonejo v neskončno nedeljsko popoldne in pomol,
ki se je izgubil daleč v odprtem morju, da bi skupaj
z nama poslušal, kako nežno sanjajo ribe.
Imel sem željo, da bi te kot Garcia Lorca odnesel na
tisti drobni pesek, da bi te odnesel sredi noči in te ljubil,
tebe, krhko dekle v podarjenem jeansu,
prestrašeno od nočnih siren Los Angelesa,
dekle, ki se je prvič znašlo tako blizu Pacifika,
prvič z nasmehom na ustnicah, kot da je videlo
neznano svetlobo, ki je lebdela nad obzorjem,
kot da je videlo rojstvo prostora.
Težko, težko je opisati fotografijo, tako okrutno
naseljeno s srečo, kajti sreča ne potrebuje besed, ona
je tam, mogoče tu, že od nekdaj, sama po sebi,
sama del modrine in miru, kjer nihče ne sledi Ariadnini
niti in ne prepoznava Minotavrovega joka v labirintu.
Gledam fotografijo. Gledam jo v duhu, tvoj smeh,
in roka te boža in roka te skupaj z mano prosi; ne pridi,
ne pridi nocoj v sanje, ostani tam na fotografiji kot fantom,
tam, kjer si pustila svoj smeh, kjer ti ni bilo treba
na tisoč in en način iskati svojega izgubljenega obraza, ostani
tam, iztrgana iz časa, zvezana med nebo in zemljo, kopno
in morje, kjer ni meje, kjer ni začetka ne konca.


SUTRA

Cielo e mare e sabbia, così diversa in California
e nuvole, rare greggi, che il vento dall’oceano Pacifico pasceva
e cielo e mare e sabbia dove non ci sono confini, dove
non c’è inizio né fine. E nello sfondo un hotel orientale
con le palme, come una visione dalle Mille e una notte, vuoto
nei caldi giorni d’ottobre e nello sfondo gente che passeggia,
che sprofonda nell’immenso pomeriggio domenicale e il molo
che si è smarrito lontano in alto mare per ascoltare
con noi due i soavi e teneri sogni dei pesci.
Avevo il desiderio di portarti come Garcia Lorca su quella
minuta sabbia, di portarti nel cuore della notte e fare l’amore
con te, fragile ragazza in jeans ricevuti in regalo, ragazzina
spaventata dalle sirene notturne e dalla miseria di Los Angeles.
Una ragazza che per la prima volta si è trovata così vicino al Pacifico,
la prima volta con il sorriso sulle labbra come se avesse visto
una luce sconosciuta che spaziava sopra l’orizzonte,
come se avesse visto la nascita dello spazio.
È difficile, difficilissimo descrivere la foto, così crudelmente
popolata dalla felicità, poiché la felicità non ha bisogno di parole
essendo lì o forse qua, già da tempo immemorabile e di per se stessa
è parte dell’azzurro e della pace, dove nessuno segue il filo d’Arianna
e non identifica il pianto del Minotauro nel labirinto.
Guardo la fotografia. La guardo spiritualmente, il tuo sorriso,
e la mano ti accarezza e la mano insieme a me ti prega, non venire,
non venire stanotte nei miei sogni, resta là sulla foto come
un fantasma, là dove hai lasciato il tuo riso, dove non era
necessario cercare in mille modi la tua faccia perduta, resta
là, fuori dal tempo, legata tra cielo e terra, tra continente e
mare, dove non c’è confine, dove non c’è principio, né fine.


NAJBOLJŠEMU PRIJATELJU, PISALNEMU STROJU

Še vedno stojiš na stari, dotrajani mizi,
med kupi papirja, vedno na istem mestu, nepremičen,
izpostavljen padajočemu prahu, popoldanski igri sonca
in tisti največji grozi, ki ti šari po drobovju
in se v vse vtika – mojim prstom. Res je, priznam,
enkrat sem bil nervozen in sem ti pokvaril tipko.

Sicer pa – že dolgo je tega
in midva kar v redu voziva, dobro napredujeva.
Pesmi so čedalje boljše
in včeraj sem ti po dolgem času vstavil nov trak.

– Si se zbal spremembe? –
tako človeško tog si bil,
a danes je že bolje,
udarci so sigurni in odtis črk masten.

Kaj je? Še nečesa se bojiš.
Kakšnega električnega brenčača, mehkužneža,
norega na hitrost. Ta naj bi te zamenjal?
Veš kaj, v istem zosu sva.
Kako dolga bo tvoja življenjska doba?
Kako dolga bo moja življenjska doba?
Le kje je Vsemogočni,
da bi nama lahko odgovoril.


ALLA MIA MIGLIORE AMICA, LA MACCHINA PER SCRIVERE

Te ne stai ancora sul vecchio tavolo logoro e fuori uso,
tra mucchi di carta, sempre allo stesso posto, immobile,
esposta alla polvere che cade, al gioco del sole pomeridiano
e a quel totale orrore che fruga le tue viscere
e s’intrufola dappertutto – alle mie dita – è vero, lo confesso,
una volta ero nervoso e ti ho guastato un tasto.

Comunque – ne è passato del tempo
e noi due conviviamo in armonia, facciamo progressi.
Le poesie sono sempre più belle
e ieri dopo tanto tempo ti ho inserito un nuovo nastro.

– Ti ha spaventato il cambiamento? –
eri così umanamente rigida,
ma oggi è già meglio,
le battute sono sicure e la stampa dei caratteri lubrificata.

Che ti succede? temi qualcosa d’altro.
Qualche coso elettrico, ronzante e rammollito,
innamorato pazzo di velocità, è lui che dovrebbe sostituirti?
Sai che ti dico, abbiamo gli stessi guai.
Quanto durerà la tua efficienza vitale?
Quanto durerà la mia efficienza vitale?
Dov’è mai l’Onnipotente
che potrebbe risponderci.


RIMBAUD

Pesnik.

Rojen leta 1854,
umrl 1891.

Napisal:
Pesmi in šansone,
Pijani čoln,
Obdobje v peklu,
Iluminacije.

Dolgo neznan,
neodkrit.

Kasneje ga odkrijejo
nadrealisti
in za njimi
XX. stoletje.

Pisati prenehal pri dvajsetih.
In ostanek življenja preživel
na različnih potovanjih.

Mene zanima drugo
obdobje.

Potovanja po Nemčiji,
Italiji, plovba na Javo,
v Egipt, na Ciper, v Aleksandrijo,
Aden.

Spust iz nebes,
dvig iz pekla
in vrnitev na zemljo.

Trgovanje s kavo, orožjem,
sužnji,
znojenje zaradi neznosne
pripeke,
jahanje arabskih konjev,
pljuskanje morja, ležanje v
marsejski bolnišnici s pasom,
napolnjenim z zlatniki,
pod blazino.

Pustolovščine, pri katerih
dobijo tisti,
ki vtikajo svoje nosove
v grede poezije,
kurjo polt
in zavijajo z očmi
zaradi lastne nemoči.
Mene zanima drugo obdobje.

Ali se vam je kdaj zazdela
moderna poezija
nerazumljiva?
Ste že začeli dobivati
prve lekcije?

  (verzija iz leta 1989)


RIMBAUD

Poeta.

Nato nel 1854,
morto nel 1891.

Ha scritto
Poesie e canzoni,
Il battello ebbro,
Una stagione all’inferno,
Illuminazioni.

A lungo sconosciuto,
non scoperto.

Più tardi lo scoprono
i surrealisti
e in seguito
il ventesimo secolo.

Smise di scrivere a vent’anni.
E passò il resto della vita
facendo diversi viaggi.

A me interessa
il secondo periodo.

I viaggi in Germania,
Italia, l’imbarco per Giava,
in Egitto, a Cipro, Alessandria,
Aden.

La discesa dal paradiso,
l’ascesa dall’inferno
e il ritorno sulla terra.

Il commercio del caffè, delle armi,
degli schiavi,
sudorazione a causa dell’insopportabile
calura,
cavalcate su cavalli arabi,
sciabordìo di mare, degenza
in un ospedale di Marsiglia, con
un cinturone pieno di zecchini
sotto il cuscino.

Avventure che
fanno venire
i brividi a coloro
che ficcano il naso
nelle aiuole della poesia
e stralunano gli occhi
a causa della propria impotenza.
A me interessa il secondo periodo.

Vi è mai parsa
incomprensibile
la poesia moderna?
Vi stanno già impartendo
le prime lezioni?

  (versione del 1989)


KUHANJE

Prišla sva z različnimi idejami in recepti,
z različnimi kuharskimi skrivnostmi.

Jaz sem prinesel zvoke morskih školjk
in dež z nebesnega oboka.

Ti si prinesla tiktakanje sončne ure,
gaz v mlečnem snegu
in sopenje bežečih oblakov.

Vse skupaj sva zavrela v zračnem loncu
in prepražila v kožni ponvi.

In nisva bila presenečena,
ko sva lahko sedla v mizo, stol,
na klop z razgledom na bikoborsko areno.

In nisva bila presenečena,
ko sva se začela namakati v krožniku blažene kuhe.

Smeje so zajci potopili smrčke v tolmune.
Smeje se je matador obračal v areni.

In smeje sem te na koncu vprašal,
nagibajoč se nad prazen krožnik:
Ljubica, hočeš še kaj za desert?


CULINARIA

Siamo venuti con idee e ricette differenti,
con diversi segreti culinari.

Io ho portato i suoni delle conchiglie marine
e la pioggia della volta celeste.

Tu invece il tic tac della meridiana,
le impronte nella neve lattiginosa
e l’ansito di nuvole in fuga.

Abbiamo messo tutto a bollire in una pentola ariosa
e fatto rosolare nel tegame epidermico.

E non ci siamo sorpresi
quando finalmente a tavola potevamo sederci su una sedia
o su una panchina con la vista su un’arena spagnola.

E non ci siamo sorpresi
quando ci siamo immersi in un piatto di brodo benedetto.

Le lepri ridendo tuffarono i musetti nei tonfani.
Il matador ridendo girava per l’arena.

E ridendo ti ho chiesto alla fine
sporgendomi dal piatto vuoto:
Tesoro, vuoi ancora qualcosa per dessert?


DETAJL

V rdeči svetlobi,
sedeča za mizo,
sama, se neznanka pripravlja,
da si bo prižgala cigareto.

Odpre tobačnico,
z vajenim gibom vzame
iz nje cigareto
si jo vtakne v usta.

Z levo roko si
umakne lase z obraza,
z desnico vzame vžigalnik,
ga s palcem odpre
in zavrti kolešček.

Iz vžigalnika skoči plamen
v njene oči,
na njene lase,
s cigareto se mu počasi približa
in poželjivo,
v nekem brezčasnem predahu
med svojim neopaznim staranjem,

potegne v pljuča
prvi dim.

  (verzija iz leta 1989)


DETTAGLIO

Nella luce rossa,
seduta dietro un tavolo,
sola, la sconosciuta si appresta
ad accendersi una sigaretta.

Apre la tabacchiera,
con gesto avvezzo
toglie una sigaretta
e se la mette in bocca.

Con la mano sinistra
si scosta i capelli dal viso,
con la destra prende l’accendino,
lo apre con il pollice
e fa girare la rotella.

Dall’accendino salta una fiammella
nei suoi occhi,
sui suoi capelli,
con la sigaretta le si avvicina lentamente
e con avidità,
in una pausa fuori dal tempo,
mentre invecchia inavvertitamente,

aspira nei polmoni
la prima boccata di fumo.

  (versione del 1989)


MAJ

Videl sem ga, kako se je rodil po aprilskem nalivu.
Najprej je skozi vrata v zaustavljenem času
vstopila goščava in me nagovorila v pozabljenem jeziku,
za njo glasba bežečega dežja, ki rahlja blazine
v sanjah potočnih rakov, ki rahlja stopinje
preplašenim košutam.
Potem sem videl dihati morja in zemeljska
skorja je začela žareti in vzhajati kot testo.
Zdaj jutra umivajo okna in fasade hiš,
jutra božajo gladko kožo dreves, hladna čela kamnov,
jutra budijo serafine ponovno oživelih cest
in dnevi božajo deklice v kratkih krilih,
njihove tresoče se riti in seksi oči, njihova
dišeča telesa in razposajeni smeh, ki odmeva in leti
v večer, ko pokošena trava prinese obilje svojih darov
in se nočni klici čričkov raztopijo v temi
in mene obišče Li Tai Po,
da me poljubi z mesečino na speče veke.

  (verzija iz leta 1990)


MAGGIO

L’ho visto nascere dopo un acquazzone d’aprile.
Attraverso la porta del tempo che si era fermato è entrata
dapprima la boscaglia rivolgendomi la parola in un linguaggio sconosciuto,
poi la musica della pioggia insistente che rende soffici i cuscini
nei sogni dei gamberi d’acqua dolce, che rende lievi i passi
alle cerbiatte impaurite.
Dopo ho visto respirare i mari e la crosta terrestre
cominciò a risplendere e a lievitare come la pasta.
Adesso i primi albori lavano le finestre e le facciate delle case,
accarezzano la pelle liscia degli alberi, le fresche fronti dei sassi
e destano i serafini delle strade nuovamente animate,
e i giorni accarezzano le ragazzine in gonne corte,
i loro sederini tremolanti e gli occhi sexy, i loro corpi
fragranti e il loro riso scanzonato che risuona e vola
nella sera, mentre l’erba falciata apporta doni copiosi
e i richiami notturni dei grilli si dissipano nel buio
e me viene a trovare Li Tai Po
per baciarmi con il chiaro di luna sulle palpebre dormienti.

  (versione del 1990)


VELIKI PESNIK

Kot prerok je.
Njegovi verzi so pokrili zemljo,
njegovi verzi so si izklesali
monumentalen spomenik.

Nobenih praznih mest več,
nikjer teže odvečnosti.

Spominja se, da ni nikoli imel
rimbaudovskih žlez.

Vse se je dogajalo znatno počasneje.
Dolgo časa je bil izpostavljen
vetrovom čustev,
dolgo časa je bil izpostavljen
odjugam in zmrzalim misli,
utrjeval se je v vojnah duha,
sodeloval v vzponih
in padcih imperija jaza.

Zdržal je vse to.

Zdaj se vrača nazaj.
Sanja skozi čas.
V uho se mu zarežejo: govorica plemičev,
topotanje konjskih kopit, grmenje
topov v vojnah na začetku stoletja.
Obnavlja verze romantičnih pesnikov
in izreke iz latinščine,
ki se jih je učil v šoli.

Vidi mladega pesnika.
Zdi se mu tuj, a obenem znan.

Vidita se.

Oba potujeta v krogih,
podobnih tistim,
ki jih očrtuje urni kazalec,
vsak v nasprotno smer.

Starec gonjen od spomina,
mladenič od domišljije,
a oba z vedenjem,
da preskoki v času niso mogoči,
ne v eno ne v drugo smer.
V zraku se sliši:
"Bi menjal z njim?"
"Bi on z mano?"

Njune misli postajajo zrcalna slika.


IL GRANDE POETA

È come un profeta.
I suoi versi hanno ricoperto la terra,
i suoi versi si sono scolpiti
una lapide monumentale.

Non ci sono più spazi vuoti,
da nessuna parte il peso del superfluo.

Ricorda
di non aver mai posseduto
le ghiandole di Rimbaud.

Tutto succedeva con notevole lentezza
Fu esposto lungamente
ai venti dei sentimenti,
fu esposto molto tempo
ai disgeli e alle gelate dei pensieri.
si rinvigoriva alle guerre dello spirito,
collaborava nelle ascese
e nelle cadute dell’impero dell’io.

Ha sopportato tutto questo.

Ora sta tornando indietro.
Sogna attraverso il tempo.
Nell’orecchio gli si incide
il linguaggio dei nobili,
lo scalpitare dei cavalli, il tuonare
dei cannoni all’inizio del secolo,
ripete i versi dei poeti romantici
e le sentenze dal latino
che ha imparato a scuola.

Vede un giovane poeta,
Gli sembra un estraneo, ma nel contempo noto.

Si vedono.

Tutti e due viaggiano in circoli,
simili a quelli che circoscrive la lancetta dell’orologio,
ognuna nella parte opposta.

Il vecchio spinto dal ricordo,
il giovane dalla fantasia,
ma entrambi consci che non si può scavalcare
il tempo né in questa né in quella direzione.
Nell’aria si sente:
“Cambieresti con lui?”
“E lui con me?”

I loro pensieri stanno diventando un’immagine riflessa.


ČAKANJE

Čakam te, čakam.
Napeta tetiva sem.
Lovim glasove,

ki vzhajajo iz
ogledala. Skozme
teče govorica

vode. Slišim, kako
se v gozdu
las poženejo

v tek košute,
kako v daljavi
tvoje roke zdrobijo

svetlobo. Prihajaš
kot oblaki. Nad
mojim čelom

dihanje zastre
nebo. Grmičevje
požene iz noči

in me zbode
v gladko lazuro
nog. Pokleknem

k molitvi, z ustnicami
ti umijem vhod
v spovednico.


ATTESA

Ti aspetto, aspetto.
Sono un arco teso.
Inseguo voci

che lievitano dallo
specchio. Mi attraversa
il linguaggio

dell’acqua. Sento come
in una foresta di
capelli si mettono

a correre le cerbiatte,
come in lontananza
le tue mani frantumano

la luce. Giungi come
le nuvole. Sopra
la mia fronte

il respiro appanna
il cielo. Dalla notte
spuntano gli arbusti

e pungono lo smalto
levigato dei miei
piedi. M’inginocchio

in preghiera. Con le labbra
ti lavo l’entrata
nel confessionale.


PIJEM TVOJO PODOBO

pijem tvojo podobo, novo stran življenja,
novo stran smrti. obraz se pojavlja in briše.
pred pesmijo stopiš iz mraka in se zapišeš
v rojstvo dneva. prostor je oblil zrak.
razblinja se in sestavlja. ločujem.
spominjam se tvoje oblike. telo raste
kot luna, kot mana. telo plava v svojem zenitu.
počasi se mi bliža. ne more mimo mene.
besede mu pomagajo da bo prišlo.
ko se tipava z govorom, se besede kot magnet,
kot vodilo z neba. ne moreva se zgrešiti.

prostor obliva zrak. nova oblika mojega življenja
pada v zrak. kot dež je, kot dolgo obljubljeno
deževje, ki spreminja prostor in čas.
pijem tvojo podobo, moral se bom dvigniti,
da bom sledil tvoji obliki, telesu v zenitu.

smeh je reka, ki me spodnaša. telo bo reka,
ki me ne bo utopila. pijem tvojo podobo,
ko se oziram v nebo. mesto je domače.
nebo je lahko. prešito z risom začetka.
s knjigo, ki raste v tišino.


BEVO LA TUA IMMAGINE

bevo la tua immagine, una pagina nuova della vita,
una pagina nuova della morte, il volto appare e scompare.
prima della poesia esci dal crepuscolo e ti iscrivi
nella nascita del giorno, l’aria ha irrorato il vano.
si dissipa e ricompone. separo e distinguo.
mi rammento della tua forma, il corpo cresce
come la luna, come la manna, il corpo spazia al suo zenit.
mi si avvicina pian piano, non può eludermi. le parole
lo aiutano a raggiungermi. mentre discorriamo ci palpiamo,
le parole sono come una calamita, come un precetto del cielo,
non possiamo non incontrarci.

l’aria inonda lo spazio. la nuova forma della mia vita
cade nell’aria, è come la pioggia, come una lunga
pioggia promessa che trasforma lo spazio e il tempo.
bevo la tua immagine, dovrò alzarmi
per seguire la tua forma, il tuo corpo allo zenit.

l’allegria è un fiume che mi trascina. il corpo sarà un fiume
che non mi annegherà. bevo la tua immagine quando
mi volgo verso il cielo. la città mi è familiare.
il cielo è leggero. trapunto dal cerchio magico dell’inizio.
con un libro che cresce nel silenzio.


OTOK

Ves dan traja bitka med nebom in obzorjem.

Vonji evkaliptusa, žajblja, rožmarina
so neme priče, barve zračne geometrije,
ki se začenja tam,
kjer se voda prvič pobliže
spozna s svojo smrtjo.

Ko se spusti noč,
nasprotnika omagata
in vsa tišina med drevesi
ostane sezidana samo še iz morja.


L’ISOLA

Dura tutto il giorno la lotta tra il cielo e l’orizzonte.

Gli aromi di eucalipto, di salvia e rosmarino
sono muti testimoni, colori della geometria dell’aria
che incomincia là
dove l’acqua per la prima volta
avverte più da vicino la propria morte.

Quando scende la notte
i due avversari crollano esausti
e il silenzio tra gli alberi resta
ormai interamente murato solo dal mare.


DROBTINE NA MIZI

I

Zunaj je megla zgoščen in otrpel dim.
Samo hrup prometa z bližnje ceste sporoča,
da se življenje v zadnji noči
ni preselilo na oddaljeno zvezdo.

II

Pes se igra
in grize zrak.
Gospodar si ga tlači
v pljuča in žepe,
ker je nekje prebral,
da se tako podaljšuje življenje.
S sprehoda se oba vračata lačna.

III

Reka vedno brez strahu leži v strugi.
Če se premisli in postane nemirna,
jo sproti oblikuje
po razpoloženju svojega telesa.
Tako so jo naučili starši.
Za prestopke nikoli ni bila kaznovana.

IV

Poleti – spuščene rolete in
soba, oblepljena z blagim mrakom.
Pozimi – soba, polna zaščitniškega
mrmranja radiatorjev.
Načrti in želje za vstop v kratkotrajni paradiž.


BRICIOLE SULLA TAVOLA

I

Fuori la foschia è fumo denso e torpido.
Solo il frastuono del traffico dalla strada vicina
c'informa che la vita quest'ultima notte
non si è trasferita su qualche stella lontana.

II

Il cane gioca
e morde l'aria.
Il padrone si riempie i polmoni
e le tasche d'aria,
avendo letto da qualche parte
che in questo modo si allunga la vita.
Tornano dalla passeggiata affamati tutti e due.

III

Il fiume sempre impavido giace nell'alveo.
Se ci ripensa e diventa agitato
man mano lo plasma
secondo la disposizione del suo corpo.
Così gli hanno insegnato i genitori.
Non è stato mai punito per aver superato i limiti.

IV

D'estate – persiane abbassate e
la camera foderata dalla gradevole penombra.
D'inverno – camera colma del prottetivo
brusio dei termosifoni.
Progetti e desideri per entrare in un effimero paradiso.


SKORAJ JAPONSKA PESEM

Cvetijo češnje in jabolke, slive
in marelice. Robovi gozdov
vzdolž reke pazljivo razkazujejo
prve zelene osvojitve. Reka ni
pozorna, mirno teče naprej,

obložena z zapoznelo garderobo,
ki ji je ostala od zadnje zime. Trava
je skoraj vsako minuto višja. Razgled
skozi bolnišnična okna in druga
okna, čedalje bolj jasen in čist.

Manj spimo in več bedimo,
presenečeni, kako velikodušno
in neboleče se razmika
zrak pred nami, ko hodimo.
Prihajajo jutra in večeri

in nevihte, da nas
utrdijo v prepričanju, da drevesa
lahko čisto počasi drsijo nad zemljo
in se med dežjem neslišno
bližajo našim domovom.


QUASI UNA LIRICA GIAPPONESE

Fioriscono i ciliegi, i meli, i susini e
gli albicocchi. I lembi dei boschi lungo
il fiume mettono attenti in mostra
le prime verdi conquiste. Il fiume non
è attento, continua a scorrere tranquillo,

portando addosso un antiquato guardaroba
che gli è rimasto dall'anno scorso. L'erba
è ogni minuto più alta. Il panorama dalle
finestre dell'ospedale e anche da altre
è sempre più chiaro e limpido.

Dormiamo di meno e vegliamo di più,
sorpresi con quanta generosità e
senza farci soffrire si scosta l'aria
davanti a noi, mentre camminiamo.
Arrivano le mattine e le sere e le

tempeste, per
rafforzarci nella convinzione che gli alberi
pian pianino possono scivolare sulla terra
e durante la pioggia avvicinarsi
impercettibilmente alle nostre case.


PRED UPORABO POTRESI

   Fabjanu Hafnerju

To je skoraj pesem. Tvoje pisanje:
tudi skoraj pesem. Mogoče je pesem
nekaj, kar napišemo, ko prenehamo misliti,
da pišemo pesem in preprosto pišemo

nekomu – nekaj. Skupaj sva ljubila toliko
stvari, ki jih je težko ljubiti ločeno.
Kje je moja ljubezen? V besedah,
ki jih izgovarjam, kot bi pod vodo

spuščal zračne mehurčke? Ali v tvojih
besedah, ki sem jih prijemal, kot bi
v temi prijemal zavrtinčeno,
nemirno moko? V mojem hotenju,

da premaknem telo in razpolovim
prostor, da bi prehodil gledališče senc?
Ali v tvojem hotenju, da me prisiliš,
da sem pozoren, ne da bi od mene zahteval

pozornost? Vse skupaj se po navadi
konča z vprašanjem. Komu? Tebi?
Mogoče nenaslovljenemu, ki sedi
v sobi in bere nekaj, kar vidi kot pesem.

Goethe je »Popotnikovo nočno pesem«
Napisal v gostilni. W.C. W. »This Is Just
to Say« kot odgovor na sporočilo svoje
žene. Kako ju prepoznamo?

Po polnočnem vonju.
Po nevidnem vprašaju na koncu.
Po utripanju zraka, ki se stresa,
tudi ko zmanjka črk.

  (verzija iz leta 2007)


AGITARE PRIMA DELL’USO

   A Fabjan Hafner

Questo è quasi una poesia. Anche il tuo
scritto: quasi una poesia. Forse è poesia
ciò che scriviamo quando smettiamo di pensare
di scrivere poesia e semplicemente scriviamo

a qualcuno – qualcosa. Insieme abbiamo amato
tante cose che è difficile amare separatamente.
Dov'è il mio amore? Nelle parole che
pronuncio, come se sott'acqua soffiassi

bollicine d'aria? O nelle tue parole
che afferravo come nell'oscurità
afferrassi una inquieta farina
vorticante? Avevo voglia

di spostare il corpo e dividere in due
lo spazio per percorrere il teatro delle ombre?
O avevi voglia tu di costringermi
ad essere attento senza esigere da me

l'attenzione? Tutto questo di solito finisce
con un punto di domanda. A chi? A te?
Probabilmente al non indirizzato che siede
nella camera e legge qualcosa che ritiene poesia.

Goethe ha scritto il Canto notturno del viandante
in un'osteria. W. C. W. This Is Just
To Say* come risposta a un messaggio di sua
moglie. In che modo li riconosciamo?

Dal profumo notturno.
Dall'invisibile punto interrogativo in fondo.
Dal palpitare dell'aria che si agita
anche quando vengono a mancare le sillabe.

  (versione del 2007)

* Solo per dirti, titolo della poesia di Williams Carlos Williams.


COPATI ZA HOJO PO KITAJSKI

Mirne džunke. Visok bambus. Gomazeča močvirja.
Vse, kar se vidi, opisano, kot bi nevede
urejali krošnje pritlikavih dreves.
Trakovi mesečine na rožah in blatnih rekah.
Nevidne zvezde, odložene v knjige o
razbojnikih in zaklenjene v bledo pozlato.
Vse, kar se sliši, opisano z letom
utripajočih kresnic skozi zanihano trsje.
Šli bomo tja in vrnili se bomo
nazaj, kot bi se oklepali etra
in temnih kotov svega otroštva.
Brez odsotnosti. Brez sidra. Brez besed.


PANTOFOLE PER GIRARE A PIEDI LA CINA

Giunche tranquille. Bambù gigante. Paludi brulicanti.
Tutto ciò che si vede è descritto, come se avessimo
ravviato inconsapevolmente le chiome dei bonsai.
Sprazzi di chiaro di luna sui fiori e su fiumi fangosi.
Stelle invisibili, riposte nei libri di briganti
e rinchiuse dentro a pallide dorature. Tutto ciò
che si ode è descritto con il volo palpitante
delle lucciole attraverso l'oscillante canneto.
Andremo là e ritorneremo indietro
come se ci aggrappassimo all'etere e
ai tenebrosi cantucci della nostra infanzia.
Senza assenza. Senza àncora. Senza parole.


ŠTIRIINTRIDESET

Prestopil sem mejo. Nič ni bolelo.
Nobene razlike ne čutim.
Vse ostaja enako. Sonce vzhaja na vzhodu
in zahaja na zahodu. Reke tečejo proti morju.

Niso tratili časa z mojo prtljago.
Mirno so me spustili mimo.
Ni je bilo veliko. Nekaj stavkov,
ki so preživeli pasatne vetrove.
Nekaj brazgotin, za katere je
edini letni čas pomlad.

Nisem spremenil navad.
Kot Penelopa tkem in param,
si prisvajam filozofske sisteme in jih zapuščam,
se poskušam znajti v njih, a v nobenem nisem
zares doma, v vseh sem kot v trebuhu kita,
prižigam svečo in štejem kosti,
ladijske razbitine, lobanje, izumrle jezike.

Nikogar ni motilo to skrito,
notranje poglavje, ki služi
srečanjem s samim sabo, ob urah,
ko tišino napolni budnost in
spanec nepreklicno izgublja orientacijo,
poglavje, nekoristno za nagle premike
po zemljevidih strasti in ljubezni.

Kajti pravo življenje je zunaj, na svetlobi,
povsod okrog kot morje. Osvetljeno z
vseh strani. Lepota se pretaka skozenj.
Včasih zastane in se razkrije, ne na ljudeh,
bolj na oblakih in večerni zarji,
bolj na sencah, ki vstajajo iz zaspalih rek,
bolj na nagubani gladini oceana.

Zdaj sem v drugi deželi.
Za sabo sem pustil tisto,
ki jo je nekdo zamejil s svojim odhodom v nebo.
Oddaljujem se od točke, na kateri ljubljeni
še niso nosili temnega omena smrti,
in hodim proti drugi, neznani,
skriti za obzorjem, za katero ne vem,
ali se mi bliža ali izmika.

Vizum v pasošu, kot sapa potnika
na oknu kupeja ekspresnega vlaka, ki ga
jemlje noč, iz dneva v dan vse bolj bledi.
A moj pogled sega do zvezd.

  (verzija iz leta 1997)


TRENTAQUATTRO

Ho varcato la frontiera. Senza sofferenza alcuna.
Non sento nessuna differenza.
Tutto è rimasto identico. Il sole sorge a oriente
e tramonta a occidente. I fiumi scorrono verso il mare.

Non hanno perso tempo con il mio bagaglio.
Mi hanno lasciato passare tranquillamente.
Non ce n’era tanto. Un paio di frasi
che sono sopravvissute ai venti alisei
Un paio di cicatrici. per le quali
l’unica stagione è la primavera.

Non ho cambiato le abitudini.
Come Penelope tesso e disfo,
Mi avvalgo dei sistemi filosofici e li abbandono,
cerco di venirne a capo, ma in nessuno mi trovo
a mio agio, in tutti sono come nel ventre di
una balena, accendo una candela e conto le ossa,
i rottami delle navi, i teschi, le lingue estinte.

A nessuno dava fastidio questo capitolo
segreto e intimo che serve per gli incontri
con me stesso, nelle ore in cui la veglia
riempie il silenzio e il sonno perde
irrevocabilmente l’orientamento,
capitolo inutile per veloci spostamenti
sugli atlanti della passione e dell’amore.

Poiché la vera vita è fuori, nella luce,
tutt’intorno come il mare. Illuminata
da ogni parte. L’amore vi si riversa.
Talvolta si arresta e si rivela, non negli uomini,
ma piuttosto nelle nuvole scintillanti del tramonto,
piuttosto nelle ombre che si levano dai fiumi assopiti,
piuttosto sulla superficie increspata degli oceani.

Adesso mi trovo in un altro paese.
Alle mie spalle ho lasciato quello che qualcuno
ha circoscritto con la sua dipartita in cielo.
Mi allontano dal punto in cui le persone care
ancora non portavano il tenebroso segno della
morte, e mi avvio verso quello sconosciuto
e celato dietro l’orizzonte, del quale ignoro
se sta avvicinandosi a me o mi elude.

Il visto nel passaporto, come l’alito del viaggiatore,
al finestrino di uno scompartimento del treno espresso
che la notte divora, di giorno in giorno sta sempre più
sbiadendo. Ma il mio sguardo raggiunge le stelle.

  (versione del 1997)


KATEDRA ZA LITERARNO ZGODOVINO

Večina dobrih pisateljev je:
ali Judov
ali vsaj
latentnih
homoseksualcev.

Kam spadam,
se stroka še ni dokončno
odločila


CATTEDRA DI STORIA DELLA LETTERATURA

In gran parte i buoni scrittori sono
ebrei
o almeno
dei latenti
omosessuali.

A che gruppo appartengo io
gli insegnanti non si sono ancora
definitivamente pronunciati.


SAN FRANCISCO, NOVEMBER

Nekje na sredi
bloka
med ulico Mission
in 24. cesto

stoji na vhodu
v trgovino,
oblečen v uniformo
angela varuha,

velik, na videz močan,
zamorski policaj,
ki se me vedno,
kadar stopam mimo njega

in kupujem vino
za bližnjim pultom,
dotakne z žalostnim
in razočaranim pogledom.


SAN FRANCISCO, NOVEMBRE

Da qualche parte in mezzo
a un palazzo
tra la via Mission
e la 24esima strada

se ne sta
all'entrata di un negozio,
con indosso l'uniforme
di angelo custode,

un grande poliziotto negro,
forte d'aspetto,
che sempre
quando gli passo davanti

per acquistare vino
dietro il banco più vicino,
mi sfiora con un triste
sguardo deluso.


BELA GOLOBICA

   Po e. e. cummingsu

Noe bi mi zameril,
nikoli ne bi izvedel,
da se je vesoljni
potop ž e končal,

Picasso bi mi zameril,
če bi se midva poznala,
bi moral narisati kakšnega
drugega ptiča,

Društvo proti mučenju
živali bi mi zamerilo,
no, na srečo nihče od
mojih sosedov ni
njihov član,

Benetke bi mi zamerile,
če bi vsi ravnali tako
kot jaz, bi izgubile
eno od svojih znamenitosti,
in turisti ne bi imeli
koga hraniti in kaj slikati,

dobro sem vedel, da se
bom sam sebi zameril, toda
nič ne svetu me ni moglo
zadržati,

da ne bi zagnal tolkala
za meso v belo golobico,
ki se ni hotela odzvati na

nobeno opozorilo in je
vsak dan vztrajno puščala
kopičke dreka na mojem balkonu.


BIANCA COLOMBA

   Secondo e. e. cummings

Noè non me lo perdonerebbe,
non venendo a sapere mai
che il diluvio universale
era ormai finito,

Picasso non me lo perdonerebbe,
se noi due ci conoscessimo,
dovrebbe disegnare qualche
altro uccello,

la Società per la protezione degli
animali non me lo perdonerebbe,
beh, per fortuna nessuno dei
miei vicini è
un loro socio,

Venezia non me lo perdonerebbe,
se tutti si fossero comportati
come me avrebbe perso
una delle sue attrattive
e i turisti non avrebbero più nessuno
da nutrire e ben poco da fotografare,

lo sapevo fin troppo bene che
finirei per non perdonarmi, ma
niente al mondo
ha potuto trattenermi

di non scagliare il tritacarne
nella bianca colomba
che non voleva saperne

di nessun ammonimento e ogni
giorno immancabilmente lasciava
mucchietti di sterco sul mio balcone.


ZNOVA STARI DOGODKI

Zgodnja zmrzal.
Topoli se zibajo
v blagem vetru.

Srebrno listje
enakomerno trepeta.
Vsak letni čas

ima pripadajoč zvok,
le oblaki
s svojim premikanjem

po nebu širijo
mračno tišino.
Topli plašči

stegujejo roke
iz omar. Hočejo se polastiti
najbližjih teles. Šopi trave

kot skesani poraženci
povešajo
glave. Vidni svet

izginja. Trda zemlja
ničesar ne prepušča
hladnemu zraku in naključjem.

Kratkotrajna
zaljubljenost v dolgo in globoko
belino,

že mrmra napev,
ki nikoli
ne pride iz mode.


DI NUOVO VECCHIE VICENDE

Gelo precoce.
I pioppi oscillano
in un mite vento.

Le foglie d'argento
tremolano uniformi.
Ogni stagione

ha il suono appropriato,
soltanto le nuvole
nei loro spostamenti

allargano nel cielo
solo l'oscuro silenzio.
I caldi mantelli

tendono le braccia
dagli armadi. Vogliono impossessarsi
dei corpi più vicini. Ciuffi d'erba

come dei perdenti pentiti
chinano
le teste. Il mondo visibile

sta svanendo. La dura terra
non lascia nulla
all'aria fredda e al caso.

L'innamoramento
di breve durata nel lungo
e profondo biancore

già intona una melodia
che non passa
mai di moda.


I testi selezionati provengono da nove raccolte poetiche di Uroš Zupan.

 


FRAMMENTO DAL TESTO ARS POETICA
di Uroš Zupan


Perché scriviamo? Perché mai ci attardiamo a chiarire e a svelare i segreti e gli espedienti a cui in questo caso ricorriamo. E quando inizia tutto questo? Cosa ci spinge che di continuo entriamo a grandi tratti e grossomodo in qualche processo simile, che però non reca nessuna promessa che nel futuro si ripeterà rimanendo a nostra «disposizione»? (Abbiamo forse tanta forza e volontà da dire: mai più, fine, ne ho abbastanza? Questo talvolta e contemporaneamente sempre più spesso non porta in sé almeno un piccolo seme di salvezza?) La spiegazione perché scriviamo è probabilmente segno d’impotenza, l’immagine di sangue mutata che accompagna la stanchezza, la saturazione con la scrittura e l’assenza di argomenti «giusti», appropriati? O tutto questo è all’inizio e soltanto in seguito diventa improvvisa prodigalità, larghezza d’animo e di vedute che abbagliano il curioso e lo lasciano entrare nello spazio dove accade la magia, se mai la magia accade in genere, e se mai nel corso degli anni e in genere era accaduta.

Quando si è più giovani, si susseguono le primissime spiegazioni perché scriviamo, ritenendo la scrittura una specie di colatura attraverso il filtro delle cose lette, come chinare il capo in segno di riverenza davanti a qualcosa che ha premiato i nostri predecessori e maestri con l’effimera e illusoria promessa di perdurare in vita per diversi secoli. La poesia diventa d’un tratto una rilucente e pregiata lega metallica dai molteplici nomi: dovuti al modo di resistenza alla realtà, a una forma più sublime della realtà, agli aspetti della memoria e chissà che cosa d’altro. Queste parole e altre simili vengono scritte e pronunciate come se fossero proprietà privata, nonostante siano semplicemente degli oggetti toccati, lungo i quali scivoliamo con le mani e la mente, soprattutto con la mente, poiché un vetro ci separa dal loro uso reale e dalla loro concreta utilità, inoltre le esperienze e il tempo: l’impossibilità di vivere la vita di qualcun altro.

Perché scrivo così come scrivo?
Perché scrivo di ciò che scrivo e non d’altre cose?
Perché il mio orizzonte tematico con l’andare degli anni si sta essenzialmente riducendo e restringendo, condensandosi in una sorta di punto statico, perennemente presente, a una spina nell’occhio? A un pallone nell’aria che questa spina finirà per bucare.

Quando passa il tempo di nascondere le carte sotto il tavolo e imbrogliare?
Quando arriva l’ora di puntare il nostro sguardo tranquillamente nei nostri occhi anche se attraverso uno specchio sporco e appannato, appeso alla parete di un ascensore cigolante che collega i piani di un caseggiato, costruito durante il socialismo reale, dal quale mi sono trasferito ormai da tantissimo tempo, come se mi fossi trasferito da una vita precedente.
Quando viene l’ora del confronto con le mie effettive possibilità, senza il conforto di avere a disposizione un numero illimitato di anni per ostentare le mie presunte qualità, per mettere in mostra i miei bicipiti e far pugilato con l’aria, per conquistare il mondo con gesti e passi decisi, non solo e sempre a letto a stiracchiarmi?
Quando ci diciamo e riconosciamo di non essere quelli che con estrema naturalezza si muovono negli spazi onirici, anzi, al contrario, quelli che tutta la vita bussano e battono vanamente alle porte di queste aree?
Quando ognuno di noi riuscirà a dire: i miei limiti sono qui, esattamente qui, e anche se continuo come un folle a mentirmi e ossessivamente a illudermi, non li sorpasserò mai né mai li supererò. Vale a dire non diventerò mai un’altra persona. Non vivrò mai la vita di un altro individuo.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič

Uroš Zupan
è nato nel 1963 a Trbovlje in Slovenia. Laureato in letteratura comparata alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Ljubljana, dove alla fine si è sistemato con la famiglia e lavora nel campo letterario. È anche uno dei redattori di Literatura, ritenuta da molti intellettuali la migliore rivista di belle lettere slovena. Poeta, saggista e traduttore.
Ha pubblicato 13 raccolte di poesia: Sutre, 1991; Reka (Fiume), 1993; Odpiranje delte (Apertura del delta), 1995; Nasledstvo (Successione), 1998; Drevo in vrabec (L’albero e il passero), 1999; Nafta, 2002; Lokomotive (Locomotive), 2004; Jesensko listje (Foglie autunnali), 2006; Copati za hojo po Kitajski (Pantofole per percorrere a piedi la Cina), 2008; Oblike raja (Forme dell’eden), 2011; Počasna plovba (Lenta traversata), 2014; Avtomobilski bluz (Blues automobilistico), 2016 e S prsti premikamo topel zrak (Con le dita spostiamo l’aria calda), 2018.
Ha pubblicato 9 libri di saggistica: Svetloba znotraj pomaranče (Luminosità dentro un’arancia), 1996; Pesem ostaja ista (La poesia resta la stessa), 2000; Pešec (Il pedone), 2003 e Čitanka Panini (Libro di letture Panini), 2007; Rilke proti Novim fosilom (Rilke contro I Novi fosili – leggendaria band I Nuovi fossili, nell’ex Jugoslavia), 2009; Visoko poletje na provincialnih bazenih (Alta estate sui bacini provinciali), 2011; Opičje žleze, telefoni in nesmrtnost (Ghiandole di scimmia, telefoni e l’immortalità), 2013; Sto romanov in nekaj komadov (Cento romanzi e qualche esemplare), 2014 e Sedeti v temi (Sedere al buio), 2017.
Traduce anche libri di poesia di rinomati poeti stranieri.
All’estero gli hanno pubblicato dieci raccolte di poesia: Psalms, A Chattanooga, TN , USA The Poetry Miscellany, 1994; Beim Verlassen des Hauses, in dem Wir uns liebten, Salsburgo, Vienna, Austria: Residenz Verlag, 2000 – la seconda edizione invece a Vienna in Austria da Edition Korrespondenzen, 2005; Pryzgotowania do nadejscia kwietnia, Krakow, Polonia: Zielona Sowa, 2001; Pripreme na dolazak travnja, Zagabria, Croazia: Konzor 2002; Otvaranie delty, Bratislava, Slovacchia: F. R. & G. 2004; Immer bleibt das Andere, München, Germania: Edition Lyrik kabinett bei Hanser 2008; Papuče za pješačenje Kinom, Zagabria, Croazia: Edicija Lara, 2011; Drvo i vrabac, Vršac, Serbia: Kov Vršac, 2012 e Niespieszna Zegluga, Mykolow, Polonia, Instytut Mikolowski, 2015.
Da quando scrive è presente in tutte le antologie slovene e in una ventina di prestigiose antologie straniere: in Francia, Polonia, Inghilterra, Stati Uniti, Croazia, Svizzera, Boemia, Bosnia, Austria, Germania, Argentina, Ungheria, Portogallo, Russia ecc. È uno dei sette poeti che il traduttore Miha o Michele Obit ha incluso nel volume Nuova poesia slovena, con i testi a fronte, edito dalla casa editrice slovena ZTTEST nel 1998.
Redattore e collaboratore di molte riviste slovene (Literatura, Nova revija, Sodobnost, Dialogi) e straniere, in Germania/Austria, USA, e altri tredici paesi, compresa l'Italia (Corrispondenze e Koan, Udine – Poesia, Milano – Le Voci della Luna, Sasso Marconi-BO).
Ha vinto dieci premi letterari, tra cui in Slovenia, il premio della Fiera slovena del libro per la più bella opera prima dell’anno e il premio Zlata ptica (L’uccello d’oro), il premio della fondazione Prešeren, il premio Jenko, il premio Župančič e la plaquette di Tončka Čeč. All’estero: Majska rukovanja , Titograd 1990, Jugoslavia; Herman Lenz – Preis, Langenburg 1999, Germania; il premio della VI edizione del Festival Internazionale di Poesia, Genova 2000, Italia e il premio Wysława Szymborska, Cracovia 2016, Polonia.

(Foto di Urška Boljkovac)


jolka.milic@siol.net