FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 42
aprile/giugno 2016

Residenze

 

LA POESIA DI PRIMOŽ ČUČNIK

di Jolka MiličAkordi II

1.

Od tu naprej bo sončno
razbleščano, brez oblačka
in na tablo stegnjen deček
s kredo riše ključ.

S kredo na tablo, deček
s potolčenim kolenom
zadržano
v kratkih hlačah
na velike žepe in naramnice –
bi rad narisal ključ,

ki odklepa nekatera vrata
in odpira druga okna
se zakotali v vesolje
kot petperesna frnikola.

Ja, veliko jih imam po žepih,
in še več v pepelnikih,
lahko sem firbčen froc,
če hočeš
se spremenim v poslušanje.


Accordi II

1.

Da qui in poi il sole sarà smagliante,
neanche una nuvoletta, e un ragazzino
teso verso la lavagna che con
un gessetto disegna una chiave.

Con un gessetto sulla lavagna,
un ragazzino con un ginocchio pesto
dal contegno sostenuto
in calzoncini corti
dalle tasche enormi e le bretelle –
vorrebbe disegnare una chiave

che apre certe porte
e apre altre finestre
e rotola nell’universo – fortunata
come una biglia – cinquefoglio.(*)

Sì, ne ho tante nelle tasche,
e ancora di più nei portacenere,
posso essere un moccioso curioso,
se vuoi,
mi trasformo in ascolto.

(*) Gioco di parole intraducibile. Vuol dire: la biglia, avendo
cinque foglioline, è più fortunata del quadrifoglio.


2.

Saj imam velika ušesa
in v laseh vrtince,
včasih se primem za oblak
in med hiše rišem križišča

za tiste, ki se srečajo,
in za tiste druge –
ki se križajo.
V avtih včasih zagledam
mišice in lepoto konja.

Čeprav nimam moči,
da bi vodil slepca,
čutim,
kako ga usmerjata
pes, potrkavajoča palica –
in vidi.

Takrat pritisnem ustnice
h kuharski knjigi,
zaigram se z lonci,
zablodim čez prazne ulice,

obračam se za vsakim tonom,
mesto,
stisnjen k tebi,
ali spiš?


2.

In fondo, ho grandi orecchie
e vortici nei capelli,
talvolta mi aggrappo a una nuvola
e tra le case disegno crocevia

per quelli che s’incontrano
e per quegli altri –
che s’incrociano.
Nelle macchine talvolta intravedo
i muscoli e la bellezza del cavallo.

Anche se non ho la forza
di guidare un cieco,
avverto
come lo orientano
il cane e il ticchettìo del bastone –
e vede.

Allora premo le labbra
sul libro di cucina,
mi metto a giocare con le pentole,
esco a gironzolare tra le vie deserte,

mi volto a ogni suono,
città,
stretto stretto a te,
stai dormendo?


3.

Ne spi,
prižigalec vseh luči!

Sam se igram kot deček
in tečem kot deček.

Včasih naredim preval
ali salto naprej
na nebeški terasi.

Nimam nežne duše
ne,
duše so zmerom oskrunjene
z nesrečnimi stvarmi.

Ubogi trgovci me prodajajo
in štopam v očeh lepotičk.

V krokodiljih solzah je
utonila
moja prva ljubezen.

Zloščena nočna križišča!

Mi pokažete lastnika teh luči?

Zdaj je zvezdnato.

Na topel asfalt
se uležem
sam,

zaspim kot deček.


3.

Non dormire,
lampionaio di tutte le luci!

Gioco da solo come un ragazzino
e corro come un ragazzino.

Ogni tanto faccio una capriola
o un salto in avanti
sul terrazzo celeste.

Non ho l’anima tenera
no,
le anime sono sempre violentate
da vicende sfortunate

I poveri commercianti mi vendono
e faccio l’autostop negli occhi delle belle ragazze.

Il mio primo amore
è affondato
nelle lacrime di coccodrillo.

Crocicchi notturni lucenti!

Mi indicate il proprietario di queste luci?

Adesso brillano le stelle.

Mi sdraio
sul caldo asfalto
solo,

mi addormento come un ragazzino.


Variacija št. 1

Če bi imeli krila, kot v spanju, bi poleteli
nad pokrajino tega, kar je davno izginilo

in zdaj kot ledena gora pozabe v meglici
grozi ladjam in odprtim očem z uničenjem.

V sanjah snov počne s stvarmi, kar vrtinčast
veter dela po poletju s padlim listjem,

na nedeljski opoldan metulji z zmočenimi
krili v presušenih knjigah zbiralcev.

Gola zgodovina, brez pomena za lebdeče
vrtenje: spati, samo spati, in naj uničujoča

moč pozabe napolni obraze stoka, naj
se zbudijo in potem zbujeni kot v sanjah

s krili kot v letenju, z vetrom pri hitrosti,
pa če samo za hip preletijo zvonove

in neonske luči, na krilih kot v spanju
ali v prostosti od tam, kjer so bogovi

in kaj naj naredijo s svojo usodo? - Stisnjene
veke razpreš kot metulja krilca oči in prejmeš

migetanje. Znova zdramljen iz sna
in naj te tvoja lahkost obvaruje padanja.


Variazione n. 1

Se avessimo le ali, come nel sonno, avremmo sorvolato
la plaga di ciò che è scomparso da tempo immemore

e adesso come l’iceberg dell’oblìo nella foschia
minaccia le navi e gli occhi aperti di annientarli.

Nei sogni la materia fa con le cose quello che fa
un vento vorticoso a fine estate con le foglie morte

e di domenica a mezzogiorno le farfalle con le ali
bagnate nei libri essiccati dei collezionisti.

Storia nuda e cruda, senza senso per rotazioni a
mezz’aria: dormire, solo dormire, e che la distruttiva

forza dell’oblìo colmi i volti del lamento, che si
sveglino e poi svegli come nei sogni con le ali

spiegate in volo, per lestezza pari al vento, anche
se solo per un istante che sorvolino le campane

e le luci al neon, sulle ali come durante il sonno
o in libertà da lassù dove dimorano gli dei e cosa

dovrebbero fare con il loro destino? – Spalanchi
le palpebre chiuse come le ali di farfalla gli occhi

e t’inonda il luccichio. Di nuovo scosso dal sonno
e che la tua leggerezza ti protegga dalle cadute.


Smrt : ne

Skoz katera vrata stopa zdaj, ko je
jutro, na mrzli skorji cest kovinske
tarče in drveči obrisi griča na kolutu
spomina, še rosni vonj košene trave
in se v hipu vrnem v gozd odtrgat lesko,
rezljam, navežem lok in streljam v cilje.

Saj smo še, mehkužni lovci
in naše ženske nabiralke, da lahko,
celo ko smo brez njih, občudujemo
njihove vešče gibe, ki z lahkoto
premagujejo samoto zvezd in mesta,
ko pri sebi pojejo, zagledane v življenje: ja.


La morte : no

Attraverso quale porta entra ora, al mattino,
bersagli di metallo sulla gelida crosta delle
strade e il fuggente profilo della collina
nella bobina della memoria, inoltre la rorida
fragranza dell’erba falciata e all’istante
torno nel bosco a cogliere rami di nocciolo,
li taglio, ne faccio un arco e miro ai bersagli.

In fondo possiamo ancora, cacciatori
senza grinta, anche in assenza delle nostre
donne raccoglitrici, ammirare i loro gesti
abili che vincono con facilità la solitudine
delle stelle e della città, mentre canticchiano
tra sé, incantate della vita: sì.


*

Aprilsko jutro, nebo ne ve,
ali naj se zjoče ali posije.

Vstanem v nepostorjene stvari
in na okenski polici v kopalnici
(kdo ve, od kod se je vzela)
se kobaca mravlja.


*

Mattinata d’aprile, il cielo non sa che
fare: mettersi a piangere o a brillare.

Mi alzo tra le cose non ancora sbrigate
e sul davanzale nel bagno
(chissà da dove è piovuta)
procede a fatica una formica.


Sonet

Oprosti mi, da nisem bil dovolj pozoren
največ štejejo pohvale svojih bližnjih
ljubezen je drveča domovina na kolesu
in vojna le strašljiva novica na jezikih

pod plašči se drobijo koščki kamnov
ti ne spregledajo nikogaršnjih slabosti
a probaj delat tisto, kar te izpolnjuje
strah je ponarejevalec tujega denarja

telo je zračnica do vrha polna zraka
vesolje je brezzračna ječa uma
ta, ki umre, ne bo nič več povedal

je vojna le strašljiva vest na ustih
ko bi vsak delal tisto, kar ga osrečuje
sprememba je drveča domovina na kolesu.


Sonetto

Perdonami se non sono stato abbastanza premuroso
contano soprattutto le lodi dei nostri prossimi
l’amore è una patria che fila a perdifiato in bicicletta
e la guerra è solo una spaventosa notizia sulle lingue

sotto i mantelli si sbriciolano schegge di pietra
a queste non sfuggono le debolezze di nessuno
ma prova a realizzare quello che ti appaga
la paura è la falsaria del denaro altrui

il corpo è una camera d’aria stracolma d’aria
l’universo è la prigione senza ossigeno della mente
chi muore non racconterà più niente

la querra è solo un terribile annuncio sulle bocche
se ognuno facesse quello che lo rende felice
il cambiamento è una patria che scorrazza in bici.


*

Nepredvidljiv dan. Zgodaj sem vstal,
malo posedel nad knjigo, mislil, mislil,
a za oknom rastoča bleščava modrine
in po njej plavajoče krpe oblakov
so me pregnala na plano.

Šel sem k tebi.
V hreščanje snega pod stopali.
Prave besede.


*

Giornata imprevedibile. Mi sono alzato di buonora,
attardandomi un po’ a leggere un libro e a pensare, pensare,
ma dietro la finestra il crescente splendore dell’azzurro
e stracci di nuvole che in esso spaziavano
mi hanno costretto ad uscire all’aperto.

Sono andato da te.
Nello scricchiolio della neve sotto i piedi.
Nelle parole giuste.


Kinooperaterju

za. M.K.

Ej, danes te ne znam rešiti kot si me ti
rešil s filmom. Bela je veličina tvojega
platna in globina iluzije, čeprav je bilo
resničneje kot bi pomislil s te strani

projekcije, kjer je vse oprijemljivo. In če
postaneš led, kdo te bo odmrznil? In če
si pepel, kdo te bo razsul po zemlji?
Detajl razpadanja ujame samo kamera

in zmeraj smo prerevni, da bi zapis povečali
na površino ljubezni! Te podobe smo izumili,
da bi se lahko smejali lastni tragediji. In naša
tragedija je vedno tam in ti si smernik

in gibalec našega propadanja. Trhlo telo
krilate mravlje, na travnih bilkah blaga
rosa. O veliki plani, platna precizne
iluzije ugasnejo luči zato, da me rešiš.


Al proiezionista

per M. K.

Ehi, oggi non so salvarti come tu mi avevi
salvato con un film. È bianca la grandiosità del
tuo schermo e la profondità dell’illusione, nonostante
fossero più reali di quanto avessi immaginato da

questa parte della proiezione, dove tutto era concreto.
E se diventi ghiaccio, chi ti scongelerà? E se sei
cenere, chi ti spargerà sulla terra? Un dettaglio
dello sfacelo lo coglie solo la cinepresa e siamo

sempre troppo miseri per ingrandirci il quadro
su tutta la superficie dell’amore! Abbiamo inventato
queste immagini per poter beffarci della nostra
tragedia. E la nostra tragedia è sempre lì e tu sei

la guida e il motore della nostra rovina. I resti
di una formica alata, sui fili d’erba molle rugiada.
O, i primissimi piani, schermi di perfetta
illusione spengono le luci, affinché tu mi salvi.


Potepuškim mačkom

Samo skoz vrata stopim
in že se znajdem v oblaku smradu.
Okrog hiše ste spet scali mački!
Sploh ne presenečata nemarnost
ljudi in vaša nataliteta.

Tisti z balkona, ki te nisem nikoli videl
drugače kot v rep, si poscal cunjo
za brisanje po tleh. Jopico,
ki je padla s špage za perilo,
pa naredil kosmato.

Neki soborec se je za dlje časa
nastanil na sposojenem šotoru
in si ga lepo prilegel.
Kateri že je prebrskal pred vrati
pozabljeno vrečo za smeti
in z njeno vsebino okrasil področje.

V nasprotju z vražami ste črne mačke
zame čisto nenevarne. In
ena večjih bolečin je povožen
maček. Dosti raje kot s psi
se pogovarjam z vami.

Ker samo ve, kadar niste
na smrt prestrašene, poznate
šarm nezainteresirane ljubkosti.
Tisto svobodo, o kateri lahko mi
samo sanjamo.

In glede na to, da kar dosti sanjamo,
je to brez dvoma več
kot pritiče mačkom.


Ai gatti randagi

Non faccio che varcare la porta e
già mi ritrovo in una nuvola di fetore.
Intorno alla casa avete pisciato di nuovo, gatti!
La trascuratezza della gente e la vostra
natalità non mi sorprendono affatto.

Tu, quello del balcone - non ti ho visto mai
che dalla coda – hai pisciato sullo straccio
per pulire i pavimenti. Il golfino
che è caduto dalla corda per il bucato,
l’hai invece ricoperto di peli.

Un tuo compagno d’armi si è stabilito per
parecchio tempo su una tenda da campeggio
prestata, adattandola perfettamente a sé.
Un altro, chissà quale, ha rovistato il sacco
dei rifiuti dimenticato davanti alla porta,
ornando con il suo contenuto tutti i paraggi.

Contrariamente alle superstizioni voi,
gatte nere, siete per me del tutto
innocue. E una delle mie maggiori pene
è un gatto investito. Molto più che con
i cani preferisco chiacchierare con voi.

Perché solo voi, quando non siete
spaventati a morte, conoscete
il fascino dell’affabilità disinteressata.
Quella libertà che noi possiamo
soltanto sognare.

E dato che sogniamo proprio tanto
questo senza dubbio è più di quanto
tocchi o spetti ai gatti.


Sonet za fiancé(e)

Spanec je lep in sneg se opre na tla
kot nekdo na nekoga. V kotu sobe bambus,
v rumenem vedru porezana stebla
kot krila metuljev, v albumih polnih

cvetlic. Vedra iz šterne dvigujejo vodo,
vidim nekoga, ki pije, da bi se zdramil:
vstani, daj, se že širi temni vonj
in vije, vsepovsod diši, kot zgodnje

sonce vstaja iz svoje eliptične postelje
in ljubimci so naredili prve korake
eden od drugega. O, naj se srečajo

spet v celem, če bo želja še močna,
in bambus na balkonu je bil tvoja
ideja, slišiš: všeč mi je ta temni vonj.


Sonetto per il (la) fiancé(e)

Il sonno è bello e la neve si adagia al suolo come
qualcuno su qualcuno. In un angolo della stanza
i bambù, in un recipiente giallo rami potati
come ali di farfalle, negli album colmi di

fiori. I secchi attingono l’acqua dal pozzo,
vedo qualcuno che beve per svegliarsi:
alzati, su, ormai esala l’oscuro profumo
e si diffonde, fragranza dovunque, si leva

come un sole precoce dal suo letto ellittico
e gli amanti hanno fatto i primi passi
uno via dall’altro. Oh, che s’incontrino

di nuovo totalmente, se il desiderio sarà ancora
forte, e il bambù sul balcone è stata una tua
idea, senti: mi piace questo oscuro profumo.


Pesem za mojo sestro

Valovi so zjutraj umaknjeni,
mirni in veter ti ne bo mršil
las. To je vse, česar se spomnim
iz časa bogov. Jaz sem tekel

za tabo, ker te je bilo strah
valov, ki se čez dan zavihtijo
iz pozab in s peno beline
butajo v skale. Sam nisem

vedel, kako visoko se lahko
povzpnejo pljuski, kako naj
bi se izognili pustošenju?! Morje
je okrutno kot meč, nisem

ga znal izdreti brez ureza
krika. Saj veš, da mi je žal za
vsako školjko, ki sem jo pobral
in ni bila na ravni tvoje lepote.


Poesia per mia sorella

Le onde di mattina sono lontane,
calme e il vento non ti scompiglierà
i capelli. È tutto quello che ricordo
dei tempi degli dei. Io ti correvo

dietro, perché avevi paura delle onde
che di giorno balzano dagli oblii
e con il candore della schiuma
si rifrangono sugli scogli. Io non

sapevo fino a che altezza possono
elevarsi gli scrosci e come sottrarci
alla devastazione?! Il mare
è crudele come una spada, non

sapevo estrarla senza un taglio
un grido. Lo sai che rimpiango
ogni conchiglia che ho raccolto
e non era al livello della tua bellezza.


Moja napaka

Moj namen, da bi te srečal, se ni
posrečil. Hodil sem po krajih, kjer sem
te enkrat videl, razmišljal sem o ponovitvi.
Bila je moja napaka.
Vsa odstopanja naj bi našla
svoje potrditve v standardnih primerih.
Obračal sem se, da bi te zagledal.
Bili so vsi drugi, razen tebe.

A šlo je samo za ljubezen na
prvi stopnji. Veter je
zavihral obešeno perilo.
V glavnem mestu se je začela sobota.
Ven grem in upam, da je ne
bom ponovil. Drži se me trohica
pričakovanja, vendar se ne bom obrnil.
Mogoče je v zraku namen, da te srečam.


Il mio errore

Il mio intento d’incontrarti è fallito.
Giravo per luoghi dove ti avevo visto
una volta pensando a una ripetizione
Mi sono sbagliato.
Tutte le eccezioni dovrebbero trovare
la loro conferma nei casi standard.
Mi voltavo per vederti,
c’erano tutti gli altri, tranne te.

Ma si trattava solo d’amore al primo
stadio. Il vento sollevandosi
agitava la biancheria stesa.
Nella capitale è iniziato il sabato.
Esco e spero di non fallire
nuovamente. Ho un briciolo
di speranza, ma non intendo voltarmi.
Forse c’è nell’aria l’intenzione d’incontrarti.


Mikado

[1]

V očesu mi je zraslo uho.
Kar naj bi videl, sem slišal.

Hotel sem se prepričati,
da bom ljudem,

za hrbtom, ki lažejo
lahko pogledal v obraz.

Priskrbel sem si veliko mikrofonov,
da bi se obranil pred govoricami.

Imel sem nov pribor
za ravnodušnost.

Vedel sem, da bo minilo.


Mikado

[1]

Nell’occhio mi è cresciuto un orecchio.
Ciò che avrei dovuto vedere, sentivo.

Volevo convincermi
che alla gente

che mente, alle sue spalle,
potrò guardarla in faccia.

Mi sono procurato molti microfoni
per sottrarmi ai pettegolezzi.

Avevo un nuovo attrezzo
per l’indifferenza.

Sapevo che passerà.


*

To je moja šestintrideseta sezona
z odprtimi ušesi.

Ljubljana je lepo mesto.

Moje mišice so žive.
Šumenje je moj zemljevid.

Na trgih so množice,
ki jim ne morem več
pogledati v oči.

Držati se moram ob strani.

Nekako sem sam kriv,
da sem sam.


*

Questa è la mia trentaseiesima stagione
con le orecchie aperte.

Ljubljana è una bella città.

I miei muscoli sono vivi.
Il trambusto è la mia carta geografica.

Nelle piazze ci sono folle
alle quali non posso guardare più
negli occhi.

Devo starmene in disparte.

In un certo qual modo è colpa mia
se sono solo.


*

Ah, pridi in objemi me,
razglašeno mesto.

Bil sem in nisem hotel biti
nesrečen.

Hotel sem se premakniti z mesta,
kupiti najbližjo vozovnico.

Pozabiti na slabo in
ne glede na dobro sezono

švigniti po stezi kvišku,

ne glede na žeblje in pomene,
ki so že zdrseli z deske.


*

Ah, vieni e abbracciami,
città stonata, discordante.

Ero e non volevo essere
infelice.

Volevo spostarmi dal posto,
comprare lì vicino un biglietto di andata.

Dimenticare la cattiva e
noncurante della buona stagione

guizzare su per il sentiero verso l’alto,

incurante dei chiodi e dei significati
che sono già penetrati nella trave.


*

Kar sem zgubil,
je vredno obžalovanja.

Namesto z očmi sem videl z ušesi:
izgubil sem solze.

Tresel sem se v strahu,
da med številnimi glasovi

ne bo nihče več
prepoznal mojega glasu.

Da ne bo nihče opazil
telesa v zakotju,
ki se zvija v smrtnih mukah.


*

Ciò che ho perduto
merita rimpianto.

Invece di usare gli occhi, vedevo con le orecchie:
ho perso le lacrime.

Tremavo di paura
che tra tante voci

nessuno più
riconoscerà la mia voce.

Che nessuno si accorgerà
del corpo in un canto che si
contorce negli spasimi dell’agonia.


*

Umirajoče telo,
ubogi starec,

potrebuje zrak,
potrebuje sonce.

Letim nad Atlantikom –
obenem sonce, zrak in pritisk,

začenjam izgubljat višino –
vata me zaziba v dremež,

svet je lep in ogaben hkrati,
s slabim smislom za humor.


*

Corpo agonizzante,
povero vecchio.

ha bisogno d’aria,
ha bisogno di sole.

Volo sopra l’Atlantico –
nel contempo sole, aria e pressione,

sto perdendo quota –
l’ovatta mi provoca la sonnolenza.

Il vecchio in disparte;
sta morendo nel mio dormiveglia,

il mondo è bello e assieme ripugnante,
con pochissimo senso di umorismo.


La silloge proposta è una scelta di testi dalle raccolte Due inverni, Ritmo nelle mani, Accordi, Finestre nuove, Un colpo di fortuna e Mikado. Su Primož Čučnik vedi anche la silloge proposta sul numero 12 (ottobre-dicembre 2008), sempre a cura di Jolka Milič.


Che cos’è la poesia? Il fascino della parola?
Primož Čučnik


Per me a volte...

*

″La poesia nasce dal bisogno
di sostituire qualcosa al mondo,
salvandolo da una importante perdita,
dal disamore e dall’annientamento,″

dice la tua pronta risposta
(non telefonica, in una frase senza lettera)
ed è quanto basta per scrivere
questa poesia.

*

... però, altre volte, di sera, alle...

19 h 47m

Le poesie sono fatte di parole.
Io a quest’ora
non ne ho.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
Primož Čučnik
poeta, saggista e traduttore è nato nel 1971 a Ljubljana (Slovenia). Alla Facoltà di Filosofia della sua città si è laureato in filosofia e sociologia della cultura. Finora ha pubblicato nove raccolte di poesia. Il suo primo libro Dve zimi (Due inverni), edito nel 1999, ha vinto nello stesso anno anche il premio per la migliore opera prima; Ritem v rôkah (Ritmo nelle mani), 2002, premio Zlata ptica (L’uccello d’oro); Oda na manhatanski aveniji (Ode sull’Avenue di Manhattan – insieme al poeta Gregor Podlogar e all’artista visuale Žiga Kariž), 2003; Akordi (Accordi), 2004; Nova okna (Finestre nuove), 2005; Sekira v medu (letteralmente vuol dire Scure nel miele, figurativamente invece Un colpo di fortuna), poesie scelte, 2006; Delo in dom (Lavoro e casa), 2007, nel 2008 ha vinto per questa silloge il premio della fondazione Prešeren. Kot dar (Come un dono), 2010, vincitore del premio Jenko per l’anno 2011. Mikado, 2012 e nel 2015 Trilogija (Trilogia).
Nel 2008 è uscito anche un volume di suoi saggi, critiche e frammenti dal titolo Spati na krilu (Dormire su un’ala d’aereo) e nel 2013 un libro di prosa Otročjost (Infantilismo). Traduce poesia polacca e americana di poeti contemporanei, tra cui: Adam Wiedemann, Marcin Świetlicki, Piotr Sommer, Eugenyusz Tkaczyszyn Dycki, Miron Białoszewski e Frank O’ Hara, Elizabeth Bishop, John Ashbery. È direttore responsabile della rivista letteraria «Literatura» e fondatore della casa editrice tascabile Šerpa inoltre membro del gruppo Čučnik Pepelnik Grom. Vive a Ljubljana con la famiglia. Anche la moglie, Ana Pepelnik, che scrive poesie e traduce, è stata presentata da Fili d'aquilone nel numero 32 (ottobre/dicembre 2013).

(Foto di Jože Suhadolnik)


jolka.milic@siol.net