FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 15
luglio/settembre 2009

In cornice

 

LA POESIA DI MIKLAVŽ KOMELJ

di Jolka MiličDalla raccolta
ROSA (RUGIADA)
Mladinska knjiga, Ljubljana 2002


DAR

Ničesar nisem prinesel,
kar bi bilo podobno listu,
razvitemu iz brsta,
samo neznano stvar,
ki je dolgo razpadala v morju,
obrasla z neznanimi bitji.
Ki je bila prej človeška.
Popolnoma jo je sprejelo morje.
Popolnoma jo sprejmi.
Tako jo primi, da ne razpade.
Spusti jo, prosim, nazaj,
na dno,
da bitja na njej ne umrejo.


DONO

Non ho portato nulla
che assomigli a una foglia,
sviluppata da una gemma,
una cosa sconosciuta
che a lungo si sfaceva nel mare,
ricoperta di esseri ignoti.
Che prima era umana.
Il mare l'ha accolta interamente.
Accoglila interamente.
Afferrala in modo che non si annienti.
Lasciala, ti prego, affondare
di nuovo,
perché non muoiano gli esseri su di lei.


*

podobe, ki so se dvignile
za krvjo, ki mi je odtekla


*

immagini emerse dietro il sangue
che grondava svuotando le mie vene


VERZI ZA KATARINO SIENSKO

Krči sočutja, ki omogočijo brezbrižnost.
Kletve, ki duše prikujejo na Boga.
Bog, ki je za ljudi ekstaza ob tujih smrtih.

Moje telo, prevpito z lepljivo stigmatizacijo,
ker sem si želel gledati iz oči v oči
kogarkoli.

Popolnoma prazna zaklenjena soba,
ob katero udarja trkanje,
videna od znotraj.

Nobena davnina ni tako davna
kakor sedanjost.

Ostanki teles v izločkih in izdelkih.
Ostanki nedotakljivih teles!


VERSI PER CATERINA DA SIENA

Spasimi di pietà che rendono possibile l'indifferenza.
Bestemmie che inchiodano le anime a Dio.
Dio che è per gli uomini estasi di fronte alla altrui morte.

Il mio corpo, intriso dalle vischiose impronte delle stigmate,
perché volevo guardare chiunque dritto
negli occhi.

Una stanza completamente vuota chiusa a chiave,
alla cui porta echeggiano i battiti,
vista dall'interno.

Nessun tempo remoto è così remoto
del presente.

Resti di corpi nei secreti e nei prodotti.
Avanzi di corpi inviolabili!


*

po šivih med mestom in praznimi polji
                            popolnoma mirni psi,
hiteči v nepremakljivi noči


*

lungo le cuciture tra la città e i campi deserti
                                           cani mansueti
s'inoltrano nella notte irremovibile


*

Drevesa na nekem trgu.
Tlak valovi od njihovih korenin.


*

Alberi in una piazza.
Le loro radici fanno oscillare il suolo.


*

s Soncem za neprosojno goro,
     z očmi, puščenimi v zvezdi
          sporočilo tujega kralja,
               ko se ni mogel ganiti


*

con il Sole dietro la montagna opaca,
      con occhi, lasciati in una stella -
       il messaggio di un re straniero,
            mentre non poteva muoversi


*

Predmete, pozabljene v davnih domovih,
videne v sanjah z obupano željo,
je tuja vojna razsula po gorah.


*

Oggetti, dimenticati in case remote,
visti in sogno con disperato desiderio,
distrutti da una guerra straniera sulle montagne.


*

vesolje brez zraka, ves veter je v vodi,
nezadržni val


*

universo privo d'aria, tutto il vento è nell'acqua,
un'ondata inarrestabile


*

Popolnoma pozabljen prostor: a spomnim se,
v katere smeri se odpira.


*

Un luogo completamente dimenticato, però
ricordo in quali direzioni si apre.


*

Ose stopajo v sveto truplo sinice.
Sunkovito drhtijo puhaste prsi brez diha.


*

Le vespe entrano nel sacro cadavere di una cinciallegra.
A scatti palpita il petto piumato e senza respiro.
Dalla raccolta
HIPODROM (IPPODROMO)
Mladinska knjiga, Ljubljana 2006*

Geste,
s katerimi se ohranja dostojanstvo
na robu razpada.

Vse dostojanstvo je v njih.
Če sem od njih pretresen, ganjen,
jih s tem v sebi zapiram

v drhteče črevesje pekla.
S tem, da so v bistvu grobe, vulgarne,
se rešujejo.

Niso grobe. Niso vulgarne.
To so nesrečne geste,
s katerimi se ohranja dostojanstvo

na robu razpada!


*

I gesti,
coi quali si conserva la dignità
sull'orlo della rovina.

In essi c'è tutta la dignità.
Se mi scuotono, commuovono
riesco a chiuderli in me stesso

nelle palpitanti viscere dell'inferno.
Essendo essenzialmente rozzi, volgari
si salvano.

Non sono grossolani. Non sono volgari.
Sono dei gesti infelici
coi quali si conserva la dignità

sull'orlo della rovina!


VLAžNE ULICE

Kakor nekdo, ki je veliko izgubil -

in ljudje, v ritualih,
tako mirnih – in strašnih - in skritih,
da prinese direktno razgaljenje
nekaj distance, olajšanja.

Ki te rituale
ves čas generira.

Hitenje, drhtenje zakrivanja
tega, kar se razkriva,
s tem, kar se razkriva.

Tudi strganje maske z obraza
je eden od predvidljivih
gibov ravnanja z masko.

Nepredvidljiva očetova
roka je zamašila usta Izaka.
Tako se hodi po ulicah.

                                      Obupna

poskušanja, biti ves kozmos,
da se telesno pokaže
njegova akozmičnost!


VIE UMIDE

Come qualcuno che ha perso molto -

e la gente, nei rituali,
così pacati - e terribili - e nascosti,
affinché il denudamento diretto apporti
un po' di distanza, di sollievo.

Che di continuo
genera questi rituali.

La fretta, i palpitanti mascheramenti
di ciò che si scopre
con ciò che si svela.

Anche strapparsi la maschera dal volto
è uno dei gesti
prevedibili dell'uso della maschera.

L'imprevedibile mano paterna
ha tappato la bocca ad Isacco.
Così si cammina per le vie.

                               I disperati

tentativi, essere tutto il cosmo,
per dimostrare fisicamente
la sua acosmicità!


ZNOVA NAJDENA VEčNOST

Spominski podobi tega človeka
se je nenadoma spet pridružil
njegov vonj!

Sam - nad veliko betonsko ploščadjo,
na kateri od časa do časa
leži droben odrezan krempelj,
del rilca, uho ali kaj drugega.

Joj, od koncepta prihodnosti
je odvisno, od kod prihaja -
ali je še njegov -
ali je že njegov -
ali je neko pismo
od daleč.

Zgornja in spodnja ustnica
sta se v grozi začeli poljubljati.

Ne od osebnih spominov - odvisno je
od korakov, ki se ne vračajo,
odvisno od tega
vonja.


L'ETERNITÀ RITROVATA

All'immagine memorizzata di quest'uomo
all'improvviso si è aggiunto
il suo profumo.

Solo - sopra un'enorme piattaforma di cemento,
sulla quale di tanto in tanto giace
un artiglio tagliato, una sezione di muso,
un orecchio o qualcosa d'altro.

Dio, dal concetto del futuro
dipende da dove proviene -
è ancora suo -
o è già suo -
oppure è una lettera
giunta da lontano.

Il labbro superiore e quello inferiore
dallo spavento si stanno baciando.

Non dipende dai ricordi personali, ma
dai passi che non ritornano,
dipende da questo
profumo.


ZRAKU

Navajen na drhtenje zraka
od avionov,
ki bodo vrgli bombe
(drugam) –
kljub gnusu, kljub joku
navajen
-
tako hitro navajen –
navajen tudi na gnus in jok -

    hočem drhteti drugače, kot drhti ta zrak,
    a drhtim enako.
Zrak! Še s svojimi kriki
samo povzročam,
da drhtiš –
še s svojimi kriki
te samo izganjam -
samo še s svojim telesom
dajem prostor
tebi. Kako drhtiš!
    Hočem drhteti drugače, kot drhtiš ti,
    a drhtim enako.


ALL'ARIA

Abituato alle vibrazioni dell'aria
provocate da aerei
che getteranno bombe
(altrove) -
nonostante la nausea, nonostante il pianto
abituato
-
così velocemente abituato -
ormai anche alla nausea e al pianto -

   voglio vibrare diversamente da come vibra quest'aria,
   ma vibro in modo uguale.
Aria! Perfino con le mie grida
provoco solamente
che tu vibri -
perfino con le mie grida
cerco di cacciarti via -
solo con il mio corpo
do spazio
a te. Come vibri!
   Voglio vibrare diversamente da come vibri tu,
   ma vibro allo stesso modo.


VERZI DEZERTERJA

Nekdo pokliče moje
ime.
Nič v meni
se ne
odzove.
Ni se mi treba pretvarjati niti,
da nisem slišal.
Ni se mi treba pretvarjati niti,
da nimam imena.
Ni mi treba vzpostaviti niti notranje distance,
ne kritične ne nekritične.
Niti ...
Ni me treba niti iskati.
Dlje sem. Zapustil sem tudi podobo
človeka s tem samogovorom.


VERSI DI UN DISERTORE

Qualcuno mi chiama
per nome.
Nulla in me
gli
risponde.
Non occorre neanche che finga
di non aver sentito.
Non occorre neanche che finga
di non avere un nome.
E nemmeno che io crei una distanza interiore,
né critica né acritica.
Nemmeno...
Non occorre neanche che io cerchi.
Sono più lontano. Ho abbandonato anche questa immagine
di uomo con questo monologo.


*

Ne glede na to, da me ni:
za oči, ki me gledajo očitajoče
ali ljubeče
ali obupano,
in za oči, ki me ne vidijo
in zrejo očitajoče
ali ljubeče
ali obupano,
ni to nobena resnica.

Konji pustijo,
da jih pobožam,
in medtem gledajo
v svoje smeri.
Ko se zaustavijo,
da jih pobožam,
je to del njihovega
sproščenega, mučnega bega
pred mano.

Ta beg –
neke roke –
ki odmotavajo drobne strupene žice –
med katere so zapletene
srebrne dlake goril – kri –
ki se izlije
iz pritisnjenih številk –
s katerimi me nekdo kliče –
ne glede na to, da me ni!

Ne glede na to, da me ni.
Za oči, ki me gledajo s čistim prezirom,
to ne pomeni nič.
Možnost resničnega poguma:
pogum absolutnega prikritja:
da ne priznam
svojega paničnega strahu,
svoje inercije ...; da delujem
ne glede na to, da me ni.

Kam bi se rad zapletel s tem prikrivanjem,
ki je neko drhteče priznanje,
ki je prikrivanje?
Naj me ne ustavi.
Ne glede na to, da me ni.
Prah pada z mojih misli,
pada v praznino.
Neko tkivo se vleče za mano kilometre daleč.
Nepretrgano.

Daljava, obleka, zvijače stare slikarske tradicije
mi dajejo poteze ljudi.
In jih puščajo v tujih spominih.
Da se ne morejo spremeniti
brez spremembe sveta.
Iz temelja.
Kaj sem dočakal!
Da je vsa, vsa Prihodnost brutalno zasmehovana
kot dokončno pripadajoča Preteklosti ...

Temu se upiram
ne glede na to, da me ni.
S katerimi bitji sem povezan
kot absolutno ločen od njih?
Ljudem sem poskušal podtakniti
svojo človeškost.
In ljudje je niso sprejeli.
Živalim sem hotel podtakniti
svojo živalskost.

In živali je niso sprejele.
In to mi daje
neko upanje.
In ločenost tudi mene
postavlja v kontekst
neke množice.
Ne glede na to, da me ni.
Ne glede na to, da me ni.
Brez oziranja na to, da me ni.


*

Sebbene io non esista:
per occhi che mi guardano con biasimo
o con amore
o disperati,
e per occhi che non mi vedono
e fissano con biasimo
o con amore
o disperati,
non si tratta di nessuna verità.

I cavalli lasciano
che li accarezzi,
e guardano frattanto
nelle loro direzioni.
Quando si fermano
perché li accarezzi,
è solo una parte della loro
penosa e rilassante fuga
davanti a me.

Questa fuga -
certe mani -
che sciolgono sottili velenosi fili spinati -
tra cui si sono impigliati
i peli argentati dei gorilla - il sangue -
che scola
dai numeri premuti -
con i quali qualcuno mi chiama -
sebbene io non esista!

Sebbene io non esista.
Per occhi che mi guardano sprezzanti
questo non significa niente.
La possibilità di vero coraggio:
il coraggio di simulazione assoluta:
di non riconoscere
il mio terrore panico,
la mia inerzia...; che agisco
benché io non esista.

Dove vorrei imbarcarmi con questa finzione
che è una sorta di palpitante ammissione,
che è mascheramento?
Che non mi fermi.
Sebbene io non esista.
La polvere cade dai miei pensieri,
cade nel vuoto.
Una specie di tessuto si trascina dietro di me per dei chilometri.
Incessantemente.

Lontananze, vestiti, astuzie della vecchia tradizione pittorica
mi infondono i lineamenti della gente.
E li lasciano nei ricordi degli altri.
Affinché non possano trasformarsi
senza la trasformazione del mondo.
Dalla base.
Cosa mi è capitato!
Che tutto, tutto il Futuro è schernito brutalmente
come un Passato che ci spetta definitivamente...

A questo mi ribello
sebbene io non esista.
Con quali esseri sono collegato
in quanto assolutamente separato da loro?
Agli uomini cercavo di rifilare
la mia umanità.
E la gente non voleva accettarla.
Agli animali volevo rifilare
la mia bestialità.

E gli animali non l'hanno accettata.
E ciò m'ispira
speranza.
E la separazione mette
anche me nel contesto
di una moltitudine.
Sebbene io non ci sia.
Sebbene io non ci sia.
Senza tener conto che non esisto.


POESIA E (NON)IDENTITÀ
di Miklavž Komelj


Le cose che scrivo sono in un certo qual senso sempre cose dalle quali mi separo. La continuità tra di loro è sempre una continuità di legami interrotti. Petrarca all'inizio del suo Canzoniere ha scritto: «Quand'io fui in parte altr'uom da quel ch'i' sono.»

Se prendessi in mano i libri di poesia che ho scritto finora, li leggerei come libri scritti da diverse persone. Per me il processo della scrittura non è un processo di costruzione di una identità, ma il processo di separazione dalle identità.

Anche riguardo al modo di esistenza della lingua: quando scrivo poesia ho la sensazione di scrivere in una lingua inesistente. La poesia nasce in relazione a ciò che ancora non c'è. La poesia sta dalla parte dell'inesistente. Proprio in questo consiste la sua forza trasformativa.


Traduzioni dallo sloveno di Jolka Milič
MIKLAVŽ KOMELJ
è nato a Kranj nel 1973. Vive a Ljubljana dove si è laureato in storia dell'arte nel 1991 e nel 2002 ha conseguito anche il dottorato di ricerca alla Facoltà di filosofia, meritandosi la menzione speciale Zlati znak (Il segno d'oro) dall'Accademia di scienze e arte slovena. Scrive poesia, saggi, articoli di ricerca scientifica e recensioni. Si occupa anche di traduzione. Finora ha pubblicato cinque raccolte di poesia; Luč delfina (La luce del delfino), 1991; Jantar časa (L'ambra del tempo), 1995; Rosa (Rugiada), 2002 - premio Veronika; Hipodrom (Ippodromo), 2006 - premio Jenko - e Nenaslovljiva imena (Nomi senza indirizzo), 2008 - premio Župančič. Nel 2006 è uscito il suo libro di poesie per l'infanzia dal titolo Zverinice (Animaletti feroci).


(foto di Milan Rožmarin)


jolka.milic@siol.net