FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia
Numero 4
ottobre/dicembre 2006

Sacro e profano

LA POESIA DI MATJAŽ KOCBEK

a cura di Jolka MiličŠKORPIJON

Prebiva v hiši, stkani iz nevihtnih trobent,
tresljajev harf in podzemeljskih bobnov.
Vladar bele deviške kože in moških jeter,
alkimist mandljastega pogleda, opalnega dotika.

Privid deklic, ki nabrekajo,
poznavalec letnih časov, tihotapec v tujih vrtovih,
princ svilenih postelj,
krik devic, ko si zvečer umivajo razkorak,
odet v lastne poljube se škorpijon v spancu premika
med kontinenti, oprijet svojega repa,
božjega biča.


LO SCORPIONE

Vive in una casa intessuta di trombe di vento,
di tremolii d'arpa e tamburi sotterranei.
Padrone di bianchi imeni e di fegati maschili,
alchimista dallo sguardo a mandorla, dal tocco d'opale.

Visione di fanciulle che stanno inturgidendo,
conoscitore delle stagioni, contrabbandiere in giardini altrui,
principe di serici letti,
grido di vergini che a sera si lavano i genitali,
ricoperto dai suoi baci lo scorpione si muove nel sonno
tra i continenti, aggrappato alla propria coda,
flagello divino.

  ***
Videl je Golgoto, angele,
slišal Jude na tajnem sestanku,
spal Evi pod pazduho,
Kajnu segreval desnico,
napovedal renesanso in Dachau,
tovoril živali v Noetovo barko.

In vendar ga ni, kjer ga vidijo!
Takrat tehta besede s svojim okretnim repom,
postavlja jih na svoja stara sveta mesta.
Za trenutek ali dva otrpnejo ognji v ognjenikih
in krematorijih,
duhovi zapustijo bolne otroke,
vojščakom se raztopi orožje,
dan se izlije v dan.


Ha visto il Golgota, gli angeli,
ha udito gli ebrei ad una riunione segreta,
ha dormito sotto il braccio di Eva,
a Caino riscaldava la mano destra,
ha previsto il rinascimento e Dachau,
caricava gli animali sull'arca di Noè.

Eppure non c'è, laddove lo vedono!
Allora soppesa le parole con la sua agile coda,
le colloca nelle loro vecchie e sacrosante posizioni.
Per un attimo o due si smorzano i fuochi nei vulcani
e nei crematori,
Gli spiriti abbandonano i bambini malati,
ai guerrieri si squagliano le armi,
il giorno si effonde nel giorno.

  ***
Varuje mesta in meša barve slikarjem,
črede ga slutijo in bedijo v krogih,
viharje upihne v brezvetrje in
vdovam odišavi sanje.

Potopljen v tolmunu ozvezdij
sije kot izgubljen prstan.
Lebdi in čaka nežne ženske roke,
da ga zajame in si ga nežno položi
v telo.
Da ji stresa telo med blaženim smehljajem!


Protegge le città e mescola le tinte ai pittori,
le greggi lo presagiscono e vegliano in cerchi,
spegne le tempeste in calma di vento e
alle vedove profuma i sogni.

Immerso nell'abisso delle costellazioni
brilla come un anello perduto.
Sospeso aspetta una tenera mano muliebre,
acciocché lo afferri e lo posi dolcemente
nel suo corpo.
Affinché le scuota il corpo sorridente e beato!

  ***
OPUS DEI

O Bog, midva veva, kaj je s časom!
Ti z razprtimi rokami loviš horizont,
jaz ti šivam rez na prsih.
Vedno več me je, o Bog!
Z vsem vodovjem na hrbtu, z rastlinjem in semenjem,
z vsemi telesi in fetusi,
z okroglimi, ploščatimi in ostrimi besedami,
z mrtveci, z ljubicami, z letnimi časi
me je vedno več, o Bog!

Žejen in lačen,
slok in pripravljen na skok,
v nezavesti in med orgazmom,
na robu gore in v ustih
sem velik in močan.

In sanjam centuriona,
kako drsi po pesku in mu meč
tleska ob bedro,
z mrtvim ptičem v desnici
tava po črti, kjer se noč
izlije v svetlobo
in tišina v zvok.

Rastem, močan sem, dostojanstvo.
In stil.
Sedi k meni, pojdi z roko čez moje ime!


OPUS DEI

O Dio, noi due ne sappiamo qualcosa del tempo!
Tu con le braccia tese rincorri l'orizzonte,
io ti cucio il taglio sul petto.
Sono sempre più grande, o Dio!
Con tutte le acque sulle spalle, con le piante e le sementi,
con tutti i corpi e i feti,
con parole tonde, piatte e pungenti,
coi morti, le amanti e le stagioni
sono sempre più grande, o Dio!

Assetato e affamato,
snello e pronto a saltare,
svenuto e durante l'orgasmo,
sul ciglio di una montagna e nella bocca
sono grande e forte.

E sogno il centurione
mentre scivola sulla sabbia e la spada
urta contro la sua coscia,
con un uccello morto nella destra
vaga lungo la linea in cui la notte
si trasfonde in luce
e il silenzio in suono.

Cresco, sono forte, dignità.
E stile.
Siedi accanto a me, sfiora con la mano il mio nome!

  ***
MEJE DNEVNICE V FRESKI

V bližini Cappelle dell'Arena, Verona

1.

Jesen. Obarvana svečanost. Na obeh straneh.
Gluhonem, a slišim Murna. Brez rok, a ubijam s kamni.
Odet v tišino, a žuborim.

Mehka geometrija Italije, večer se plazi v park,
pod srajco čas - mediteranski palimpsest.

Žila špricne zrak - prozorni utrinek
uprasne molk,
učenec moči zid, mojster dviga svet.


I LIMITI DEL MATTUTINO NELL'AFFRESCO

Vicino alla Cappella dell'Arena, Verona

1.

Autunno. Solennità colorata. Da entrambe le parti.
Sordomuto, ma sento Murn*. Senza mani, ma uccido coi sassi.
Ammantato di silenzio, eppure scroscio.

Morbida geometria d'Italia, la sera cala nel parco,
sotto la camicia il tempo - palimpsesto mediterraneo.

La vena sprizza aria - una scintilla trasparente
crepita in silenzio,
l'apprendista bagna il muro, il maestro solleva il mondo.


* Josip Murn (1879-1901), noto poeta sloveno


2.

Razklan, natančno tako, kot
so bajala znamenja. Govoreči predmet,
misleči žarek, nekje med stisninami,
zalit z barvo dobe, dišeč po njej,
brezimen v njej, sik zamaha,
privid privida.

Kaj zdaj, barbar!
Čudiš se in gledaš prazen zid v kapeli.
Trepetaš pod zvezdami, nemirni pušpanov vonj.
Razlit v telesnost, veliko čudežno ribje oko,
objemaš svet, da ga ilovnat monsun
ne stisne v en sam dan.

Mogoče kdaj drugič, v neznani
pisavi, z rokami in očmi iz drugačne snovi,
nova ikona blisne.


2

Scisso esattamente come preannunciavano
i simboli. Oggetto parlante, raggio
pensante, da qualche parte tra le strettoie,
colmo di colore e di fragranza dell'epoca,
anonimo in essa, sibilo di un colpo,
visione di una visione.

E adesso, barbaro?
Guardi esterrefatto il muro vuoto nella cappella.
Trepidi sotto le stelle, inquieto profumo di bosso.
Effuso nella corporeità, grande e prodigioso occhio di pesce,
abbracci il mondo, affinché il monsone d'argilla
non lo riduca in un unico giorno.

Probabilmente un'altra volta, in una scrittura
sconosciuta, con mani e occhi di una diversa materia,
sfolgorerà una nuova icona.


3.

Pa kaj vleče ta roka čez prazna
dvorišča v obokana svetišča?
Je to skica, tloris velikana v besednem snegu,
obokana tišina, hladno žensko telo, osnutek imen,
koledar praznine?

Strašna roka, palimpsest davne amputacije.
Utrujena vijuganja, davljenja, rezljanja,
klesanja,
sita barv, okusov, stiskov,
vročična od ročnosti,
maziljena od odpuščanj,
marmornata, voščena.
Strašna roka derviša.

Jo vidiš, kako grizlja stebričje šotora,
odporna na nihanje?
Jo vidiš, kako briše sledi,
kot bizon v agoniji?


3

Che cosa trascina questa mano oltre
i cortili deserti nei santuari a volta?
È come uno schizzo, la pianta di un gigante nella neve delle parole,
un silenzio arcuato, un fresco corpo femminile, un abbozzo di nomi,
il calendario del vuoto?

Mano terribile, palimpsesto di un'antica mutilazione.
Stanca di serpeggiare, strozzare, intagliare,
scalpellare,
sazia di colori, sapori, strette,
febbrile di destrezza,
lubrificata di perdoni,
marmorea, di cera.
Mano terribile di un derviscio.

La vedi, come morde le colonnine della tenda,
resistente all'oscillazione?
La vedi, come cancella le tracce,
simile a un bisonte in agonia?


4.

Kaj je s teboj, kisli ptičji obraz,
hroma zadnjica z nogami na ventile?

Žvižgaj, ostalo pride nadte,
v kakšni poscani kajuti, ko
se boš skušal dvigniti -
pa ne bo šlo, z luknjo
v prsih boš obležal.
Kot Prometej v Rotterdamu. Sam svoj kip.
Sam svoj žvižg.

Kot freska na ledu,
kot mišičasti labod v jantarju.


4.

Che ti succede, acido viso d'uccello,
sedere intorpidito con le gambe sulle valvole?

Fischietta, il resto verrà da sé,
in qualche cabina sporca di orina
quando cercherai di alzarti -
ma non ci riuscirai, con un buco
nel petto stramazzerai a terra.
Come Prometeo a Rotterdam. Tu stesso la tua statua.
Tu stesso il tuo fischio.

Come un affresco nel ghiaccio,
come un cigno nerboruto nell'ambra.


5.

Moja hiša je iz lubja!
Vem, kje je kurčev sever, kje
konec ploščadi, kje zglobi vrtiljaka,
kje software težke hidravlike.


5.

La mia casa è di corteccia d'albero!
So dov'è il fottuto nord, dove il limite
della piattaforma, dove le giunture della giostra,
dove il software dell'idraulica pesante.


6.

Škrtajo suhe školjke pred vrati
planetarija. Ležim na plečih (mati me greje s
sapo), žejen tvojih dotikov,
tvojih žarečih, toplih blazinic na prstih,
žejen rek s pritoki,
strupene srebrnine,
neznanske mesečine.

Glej,Judje me bodo ukradli,
znamenje na mojem čelu hočejo!
Modra pokrivala in črna noč nad njimi.
Tihotapci atlasov.


6.

Stridono le conchiglie secche davanti alla porta
del planetario. Giaccio supino (la madre mi riscalda
col fiato), ho smania delle tue carezze,
dei tuoi ardenti e caldi polpastrelli,
smania di fiumi con gli affluenti,
dell'argento venefico
dell'eccezionale chiaro di luna.

Guarda, gli ebrei mi ruberanno,
vogliono il segno sulla mia fronte!
Copricapi blu, sovrastati dalla nera notte.
Contrabbandieri di atlanti.

  ***
KOLEDNICE

Tišina po nevihti.
Kakšna slast zamaha.
Šum sončnega zatona in vzdih jutra.
Vulkan, ki sili iz razpoke,
svetloba, ki brizga v naše priprte oči
in trepeče v strahu pred lastno senco.

Zakaj ima slika svoj rob?
Kako mogočna je narava,
ki ji ne pristrižemo peruti.


CANTI DI NATALE

Quiete dopo la tempesta.
Che voluttà lo slancio.
Il fruscìo del tramonto del sole e il sospiro dell'alba.
Vulcano che cerca di uscire dal cratere,
luce che zampilla nei nostri occhi socchiusi
tremando di paura davanti alla propria ombra.

Perché il quadro ha il suo orlo?
Com'è possente la natura
alla quale non tarpiamo le ali.

  ***
Na dolgi poti, spreminjajoč obliko,
kot vse, kar je na tem planetu,
se ustavijo kamni v svoji oblosti.

Ob rečnem bregu, kot ogrlica,
kot kamnita jajca izumrlih živali.
Valita jih mesec in sonce -
pod stražo silnega slapu.


Durante un lungo viaggio, mutando forma,
come tutto ciò che esiste su questo pianeta,
si fermano i sassi nella loro rotondità.

In riva al fiume, come una collana,
come uova di pietra di animali estinti.
Le covano la luna e il sole -
sotto la sorveglianza di un'enorme cascata.

  ***
Mavričasti čarodej pije blesk veselja,
dragoceno umetnost zbranega bivanja.

Vsak zamah kril ima svojo resonanco,
svoj sončni spomin, dišečo razglednico -
mogoče poslano samemu sebi?

Bleščeči kristali nosijo skrivnost nastanka
v tisočerih barvah in tisočerih jezikih.


L'iridato stregone beve lo splendore della gioia,
l'arte preziosa di un'esistenza concentrata.

Ogni battito d'ali ha la sua risonanza,
la sua memoria solare, una cartolina odorosa -
probabilmente spedita a se stesso?

I cristalli sfavillanti tengono il segreto dell'origine
in migliaia di colori e migliaia di lingue.

  ***
Strašne sile strašnih neviht
so narisale te kamnite zemljevide.
Mrzle žile, izpisane v neznani pisavi.
Mogoče palimpsest?
Trk kontinentov? Eksplozija gorovij?

Pa vendar izziv za izurjeno roko in oko,
ki vidita in slišita crescendo simfonije
kot strogi ritem narodove duše.


Forze spaventose di terribili burrasche
hanno tracciato queste rocciose carte geografiche.
Gelide vene, scritte in una scrittura ignota.
Forse un palimpsesto?
Scontro di continenti? Esplosione di montagne?

Tuttavia una sfida per una mano e un occhio esperti
che vedono e sentono il crescendo della sinfonia
come il severo ritmo dell'anima di un popolo.

  ***
Barve imajo svoj vonj, bolečino
in radost.
Barve imajo svoje besede - tanke,
izbrušene, nevidne, vreščeče in tihe.

Samo spomina nimajo barve,
razen ene same, kraljice barv.
Oktobra špricnejo, kot v smrtnem krču,
potem je samo še odmev
in hladen izbris.
In ta spi ali vrešči v vešči roki slikarja.


Le tinte hanno il loro profumo, il dolore
e la gioia.
Le tinte hanno le loro parole - sottili,
levigate, invisibili, stridule e silenziose.

Solo non hanno memoria le tinte,
tranne un'unica, la regina dei colori.
In ottobre sgorgano come agonizzanti,
poi non resta che un'eco
e una fredda cancellatura.
E questa dorme o strilla nell'abile mano del pittore.

  ***
Veter - ta spretni harfist narave.
Ljubimec, ki boža drevje s svojimi glasovi,
jezdec v divjem diru, med horizontom in nebom,

sonata in simfonija hkrati.

Gozdni veter - kot bi vedel vse o minljivosti,
da je gozd zibelka in krsta hkrati.
Spretne roke tesarjev so postavile hišo
brez oken in vrat - tam veter piše svoje
vznemirljive note.


Il vento - questo provetto arpista della natura.
Amante che carezza gli alberi con le sue voci,
cavaliere che galoppa a spron battuto tra orizzonte e cielo,

sonata e sinfonia contemporaneamente.

Vento silvestre - sembra che sappia tutto sulla provvisorietà,
dato che il bosco è culla e bara.
Le mani esperte dei carpentieri hanno eretto una casa
senza finestre e porte - là il vento scrive le sue
elettrizzanti note.PAROLE

BREVI RIFLESSIONI DEL POETA MATJAŽ KOCBEK SULLA PAROLA... IN POESIA
       1

Le parole hanno le loro colonne,
sottili e levigate,
hanno le loro acque e i rigidi inverni,
il loro profumo e i fendenti,
il colore e l'invisibilità,
il dolore e la gioia,
il loro nome e l'oblìo.
Stanno ferme e corrono,
sono umide e riarse,
slabbrate e rigonfie,
cantano e gemono.

Ma le parole sono senza memoria,
tranne una sola, la regina delle parole!
In essa c'è solo l'eco e
una fresca cancellatura.
E questa parola è in me e in me rimarrà.
 
 
 
       3

Lavo le parole
fameliche e rivolte in se stesse
chissà dove nel tessuto del sole
e nella silenziosa energia del cranio.
 
 
       2

Ogni volta fan tremare il mio corpo
Ogni parola si taglia
il suo pezzo di sangue.
Parole ombre.
Mi hanno corroso la gola e le ossa.
Ognuna reca strane immagini,
suoni alieni e, assortite, mi
serrano in un cerchio magico.
A volte qualcuna colpisce il mio
palmo come una scheggia di
cristallo giunta da mondi paralleli.
allora nella mano stanca c'è l'inverno.
Tracce visibili e una voce invitante.

traduzione di Jolka MiličMatjaž Kocbek MATJAŽ KOCBEK

Il pittore, poeta, drammaturgo e letterato sloveno Matjaž Kocbek è nato a Ljubljana nel 1946. Laureato in letteratura mondiale e teoria letteraria comparata. Vive e lavora a Ljubljana. Oltre a dedicarsi intensamente alla letteratura, si occupa anche con successo di pittura e per sostentamento di comunicazione di mercato. Finora ha pubblicato nove raccolte di poesia: V, 1972; Opalni rob (L'orlo di opale), 1980; Dišeče predivo (Lino greggio profumato), 1981; Maneža (Maneggio), 1987; Konjušnica v srcu (Scuderia nel cuore), 1988; Ars amandi, 1992; Dvojček (Il gemello), 1996; Kreta (Creta), 1998 e Sunek s sulico (Un colpo di lancia), 1999. Opere di teatro: Smrt po smrti po Bogu (La morte dopo la morte dopo Dio), 1973 e Dan zaklan (Il giorno sgozzato), 1974. Le poesie tradotte sono state prese dalle raccolte Ars amandi e Creta.

jolka.milic@siol.net