FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia
Numero 3
luglio/settembre 2006

Signore Bestie

LA POESIA DI BORIS A. NOVAK

a cura di Jolka Milič


OD/LOČITVE

    1

Vsaka odločitev
je ločitev:
boli.


    2

Med zemljo in nebom
izberi obzorje.

Med gozdom in poljem
izberi jaso.

Med hišo in cesto
izberi hišo in cesto
in vrt.
In vrt.


    3

Med soncem in luno
izberi luno,

edino bitje,
ki se vsak mesec
vrne v kraj
in krajec
svojega otroštva.


    4

Med domom in potjo izberi dom:
itak boš do konca dni potoval
na krilih hrepenenja.

Med potjo in domom izberi pot:
itak boš za vekomaj ostal doma
v svojem domotožju.


    5

Med dvema avtomobiloma
izberi hojo čez polje.

Med dvema avtomobiloma
izberi konja.

Med dvema avtomobiloma
izberi vlak,
ki te bo popeljal v rojstni kraj.

Med dvema avtomobiloma
izberi čoln
in zaveslaj proti večerni zarji,
ki drhti na vodi.


    6

Če si mislec,
med črko in duhom izberi duha:
če je duh resničen, bo tudi črka prava.

Če si pesnik,
med črko in duhom izberi črko:
če je črka prava, bo tudi duh resničen.

Če si duhovnik,
med črko in duhom izberi srce.


    7

Med dvema prijateljema izberi tistega,
ki manj govori.

Med dvema nasprotnikoma izberi močnejšega:
šibki nasprotniki so bolj nevarni,
ker v boju dajo vse od sebe.


    8

za Sarajevo, 1992-95

Med ljudmi, ki jim pomagaš,
ne izbiraj.

Če že moraš izbrati,
izberi tiste,
ki te zaradi pomoči ne bodo sovražili.

Če so v hudi stiski,
pa vedi, da si prav ti izbran.
Da si izbran zato,
da ne izbiraš:
pomagaj tudi njim, ki te sovražijo.

Dajati pomoč
pomeni imeti strašno moč.
Sprejemati pomoč pomeni nemoč.
Odvisnost. In sovraštvo.

Ti, ki prejemaš pomoč,
moraš to vedeti
in moraš to dopustiti,
čeprav boli.

In ti, ki daješ pomoč,
moraš to vedeti
in moraš to odpustiti,
čeprav boli...

Zmeraj znova se boš vračal k njemu,
ki te potrebuje,
kot v svojo najglobljo, odprto rano,
kjer golo drhti njegovo in tvoje srce...

Zanj si odgovoren na veke vekov.
Amen.


    9

Meč je resnica sveta.
Močnejši pa je živi čas.


    10

Meč ubije srce.
Le beseda se srca dotakne.


    11

Med dvema besedama
izberi tišjo.

Med besedo in molkom
izberi poslúšanje.

Med dvema knjigama
izberi tisto, ki je bolj prašna.

Med zemljo in nebom
izberi ptico.

Med dvema živalma
izberi tisto, ki te bolj potrebuje.

Med dvema otrokoma
izberi oba.

Med manjšim in večjim zlom
ne izberi nobenega.

Med obupom in upanjem
izberi upanje:
težje ga boš nosil.

DECISIONI

    1

Ogni decisione
è separazione:
fa male.


    2

Tra il cielo e la terra
scegli l'orizzonte.

Tra il bosco e la campagna
scegli una radura.

Tra la casa e la strada
scegli la casa e la strada
e un giardino.
E un giardino.


    3

Tra il sole e la luna
scegli la luna,

l'unico essere
che ogni mese -
sottile come una falce -
torna nel luogo
della propria infanzia.


    4

Tra la casa e la strada scegli la casa:
tanto viaggerai fino alla fine dei tuoi giorni
sulle ali dell'ardente fantasia.

Tra la strada e la tua casa scegli la strada:
tanto rimarrai eternamente a casa
con la tua struggente nostalgia.


    5

Tra due automobili
scegli una scampagnata a piedi.

Tra due automobili
scegli un cavallo.

Tra due automobili
scegli il treno
che ti porterà nel tuo paese natìo.

Tra due automobili
scegli una barca
e rema verso il rosso di sera
che tremola sull'acqua.


    6

Se sei un pensatore
tra la lettera e lo spirito scegli lo spirito:
se lo spirito è genuino, lo sarà anche la lettera.

Se sei un poeta
tra la lettera e lo spirito scegli la lettera:
se la lettera è autentica, lo sarà anche lo spirito.

Se sei un prete
tra la lettera e lo spirito scegli il cuore.


    7

Tra due amici scegli quello
che parla meno.

Tra due avversari scegli il più forte:
gli avversari deboli sono più pericolosi
poiché nella lotta ce la mettono tutta.


    8

per Sarajevo, 1992-95

Tra la gente a cui presti aiuto
non fare distinzione.

Se devi proprio scegliere
scegli coloro che dopo
averli aiutati non ti detesteranno.

Se si trovano in estremo bisogno
sappi che sei proprio tu il prescelto.
Prescelto apposta
per non scegliere:
aiuta anche quelli che ti odiano.

Porgere aiuto
vuol dire avere una terribile forza.
Accettare l'aiuto significa impotenza.
Dipendenza. E avversione.

Tu che accetti l'aiuto
non devi ignorare queste cose,
devi anzi tollerare
anche se ti fanno soffrire.

Tu che dai l'aiuto
devi sapere questo
e devi permetterlo,
anche se ti fa soffrire...

Di continuo tornerai da chi
ha bisogno di te,
come nella tua più profonda ferita aperta
dove nudo pulsa il suo cuore e il tuo...

Di lui sei responsabile in eterno.
Amen.


    9

La spada è la realtà del mondo.
Ma più potente è il tempo vivo.


    10

La spada uccide il cuore.
Solo la parola tocca il cuore.


    11

Tra due parole
scegli la più silenziosa.

Tra la parola e il silenzio
scegli l'ascolto.

Tra due libri
scegli quello più polveroso.

Tra la terra e il cielo
scegli l'uccello.

Tra due animali
scegli quello che ha più bisogno di te.

Tra due bambini
scegli tutti e due.

Tra un male minore o maggiore
non sceglierne nessuno.

Tra la disperazione e la speranza
scegli la speranza:
la porterai con più fatica.

HVALNICA NERODNOSTI

Če mojstrsko pišeš z desno roko,
postani levičnik: čačkaj,
do nespoznavnosti čačkaj črke,
ki bodo v gošči svojih drhtečih, nebogljenih zavojev
odsevale slutnjo svetlobe besed...
Kot otrok se ponovno úči
risati obrise stvari s črkami
in vedi, da bo resnica navzoča v teh črkah,
vse dokler tvoji drhteči prsti ne bodo čvrsto držali peresa,
vse dokler se bo svet upiral tvoji nerodni roki.
V trenutku, ko boš postal mojster peresa,
mojster lepopisa, umetnik črk,
bodo črke premagale stvari
in svet se bo umaknil iz črk.
V tvojem lepopisu, v tvojem mojstrstvu
bodo samo še črke, ne bo ničesar več,
bodo samo še črke, samo še nič...

Tedaj začni pisati s prsti desne noge!


INNO ALL'INCAPACITÀ

Se scrivi magistralmente con la mano destra,
diventa mancino: scarabocchia,
scarabocchia fino all'illeggibilità le lettere alfabetiche
che rispecchieranno nel folto delle loro frementi e
impotenti volute il presagio della luminosità delle parole...
Come un bambino impara nuovamente
a tracciare i contorni delle cose con le lettere
e sappi che in questi segni sarà presente la verità,
finché le tue tremanti dita non terranno con fermezza la penna,
fino a quando il mondo si opporrà alla tua mano maldestra.
In quell'istante in cui diverrai un virtuoso della penna,
un maestro di calligrafia, un artista dell'alfabeto,
le lettere prevarranno sulle cose
e il mondo abbandonerà le lettere.
Nella tua calligrafia, nella tua maestria
ci saranno solo lettere, non ci sarà più nulla,
ci saranno solo lettere, solo il nulla...

Allora comincia a scrivere con le dita del piede destro!

***
NAVODILO ZA UPORABO NOG

Uporaba nog je enostavna, čeprav ne povsem samoumevna.
Mnogi ljudje po nesrečah izgubijo zmožnost hoje
in se morajo ponovno naučiti uporabljati svoje noge.
Mišice hitro zakrnijo in njihova masa
se že po nekaj dneh prisilnega mirovanja nevarno zmanjša.
Še hujše posledice doletijo sposobnost usklajevanja gibov:
kot da se noge - te vélike trpinke, te mučenice, te proletarke
telesa - ne gredo več naporne igre korakov;
kot da nočejo več ubogati ukazov muhaste zavesti
ter prenašati po svetu tega debelega trebuha in sključenih ramen,
naprej in nazaj, levo in desno, sèm ter tja...

Takrat moraš biti z lastnimi nogami neusmiljen,
a prijazen:
postavi jih narazen,
vsak raz-
              korak
naj se podaljša v korak,
glej levo nogo, kako se premika,
glej desno nogo, kako se dotika
zemlje in se od nje spet odlepi,
glej, kako so čevlji lepi,
glej, kako podplati
drsajo po trati,
glej, kako noge
spet igrajo čudež stare vloge,
znova čutiš kanček tiste sreče
kot takrat, ko si bil še deček,
ki negotovo stopa v široki svet,
tako odprt, skrivnosten in zaklet...


ISTRUZIONI PER L'USO DELLE GAMBE

L'uso delle gambe è semplice, anche se non del tutto connaturale.
Molte persone dopo gli incidenti perdono la facoltà di camminare
e devono imparare di nuovo ad usare le gambe.
I muscoli si atrofizzano velocemente e la loro massa già dopo
qualche giorno d'inerzia forzata cala pericolosamente.
Conseguenze anche peggiori colpiscono la capacità di armonizzare i movimenti:
come se le gambe - queste grandi sofferenti, queste martiri, queste proletarie
del corpo - non volessero più saperne del penoso gioco dei passi;
come se non volessero ubbidire più agli ordini della capricciosa coscienza
e trasportare per il mondo questo ventre obeso e le spalle ricurve,
avanti e indietro, a sinistra e a destra, su e giù...

Allora devi essere impietoso con le tue gambe,
ma gentile:
divàricale,
ogni
              mossa
si allunghi in passo,
guarda la gamba sinistra come si muove,
guarda la gamba destra come tocca
la terra e nuovamente si stacca da essa,
guarda come sono belle le scarpe,
guarda come scivolano
le suole sul prato,
guarda come le gambe riprendono
a recitare la loro vecchia e prodigiosa parte,
senti nuovamente un briciolo di quella gioia
che provavi quand'eri ragazzo
mentre entravi insicuro nel vasto mondo,
cosi aperto, misterioso e incantato...

***
LJUBLJANA
                                       Tomažu Kumru

Ko sem te prvič videl, prazna, praznična Ljubljana,
se mi je zdelo, da jesenski veter v platanah
okrog Kongresnega trga šumi kot mirno morje.
Bil sem očaran. Tedaj sem še verjel, da je obzorje
mojega rojstva - črn obris topolov za predmestjem
nad izlivom Save - sotočje, kamor tečejo vse ceste.
Ko sem spoznal, da sem za venomer izgnan na breg
Ljubljanice, podoben bombonjeri, se je moj beg
po tvojih ulicah šele začel, Ljubljana. Sprejela
si me s fasadami preteklosti, rumena, bela
in vlažno siva; z lučmi, ki trepetajo skozi okna
družinskih hiš, sred pisanih vrtov, kjer tiha roka
jeseni bere listje; z vetrom, ki lovi vroč vonj
kostanjev; z gorskimi slemeni, ki kot hrbti konj
izginjajo v noč; z gostilnami, ki se prezgodaj
zapirajo; z zvoniki, ki imajo kot usoda
teman odzven; z obleko iz snega, ki staro mesto
polepša v nestvarno, bajno, pravljično nevesto;
z dekleti brhkih kretenj in prekrhkega nasmeha,
ki skrivajo srce za oglom; z golobi, ki po strehah
opravljajo ljudi; s soncem, ki spomladi sleče
rokave, da telo za hip užije žarek sreče;
z vrvenjem množice, ki se sprehaja po pomolu
te luke, ki ne vidi morja; s pesmimi v molu,
ki jih pijanci lajnajo do nezavesti; z enim
samim prijateljem, ki je živel v rumeni,
starinski hiši pod platanami, šumečimi
kot morje, kjer sva se sprehajala do dna noči,
da bi na glavo obrnila sivi pločnik; s praznim
središčem ob nedeljskih dopoldnevih in poraznim
očutkom, da bom v tem mestu venomer le tujec
in da bo vse samo še huje,- - -
tako si me nekoč sprejela, ljubljena Ljubljana,
in tudi danes, pol življenja bližji, v platanah
še zmeraj slišim valovati daljno, tiho morje...


LJUBLJANA*
                                       A Tomaž Kumer

Quando ti vidi per la prima volta, festosa e deserta Ljubljana,
mi pareva che il vento autunnale nei platani
intorno al Kongresni trg stormisse come un mare tranquillo.
Ne ero affascinato. Allora credevo ancora che l'orizzonte
della mia nascita fosse - un nero profilo di pioppi dietro la periferia
sopra la foce della Sava - confluenza di tutte le strade.
Quando mi resi conto di essere stato esiliato per sempre sulla riva
del fiume Ljubljanica, simile a una bomboniera, la mia fuga
per le tue vie ebbe appena inizio, Ljubljana. Mi accogliesti
con le facciate del passato, gialla, bianca e di un grigio umido;
con le luci che tremolano attraverso le finestre di case
unifamiliari in mezzo a giardini variopinti, dove una mano pacata
in autunno raccoglie le foglie; con il vento che cerca di catturare
il caldo profumo dei marroni; con le creste montane che come
dorsi equini si dileguano nella notte; con le osterie che chiudono
troppo presto; con i campanili che come il destino risuonano
cupamente; con un manto di neve che abbellisce la città vecchia
trasfigurandola in una eterica, incantevole, favolosa sposa;
con ragazze dalle movenze leggiadre e dal sorriso troppo fragile
che celano il cuore dietro l'angolo; coi colombi che sui tetti
sparlano della gente, con il sole che a primavera si toglie
le maniche, affinché il corpo goda di un raggio di felicità;
con il viavai della folla che passeggia sul molo di questo
porto che non vede il mare; con le malinconiche nenie che
gli ubriachi canticchiano a non finire fino all'incoscienza;
con un unico amico che viveva in una vecchissima casa
gialla sotto i platani scroscianti come il mare, dove
passeggiavamo fino a notte fonda, smaniosi
di capovolgere il grigio marciapiedi; con il centro
spopolato alle domeniche di mattina e l'avvilente
sensazione che in questa città non sarò altro che
un forestiero e che tutto diverrà sempre peggio,
così mi accogliesti una volta, Ljubljana amata,
ed anche oggi, metà vita più vicino, nei platani
sento ancora ondeggiare il lontano mare silenzioso...


* Capitale della Slovenia, lambita dal fiume
Sava e attraversata dalla Ljubljanica.NOI POETI SIAMO IMPIEGATI COMUNALI AL SERVIZIO DEL MONDO
di Boris A. Novak

Ho percorso un paradossale cammino poetico: dalla sperimentazione linguistica alla forma classica della poesia, dall'impersonale "soggetto lirico" alla lirica che esprime le proprie emozioni e sentimenti. Agli inizi la mia poesia era inneggiante, limpida, gioiosa, piena di canti che esaltavano il miracolo dell'esistenza di ogni cosa, di ogni creatura e del mondo intero. Divagavo sul misterioso legame di tutto con tutto, grazie all'intreccio del suono con il significato: definendo la mia poetica con il motto che "il suono significa e il significato risuona". Poi ho superato la poesia sonora d'avanguardia e ho scoperto che le forme classiche della poesia rendono possibile la più profonda musica delle parole. Cercavo la perduta integrità del mondo. In seguito, la sua straziante lacerazione ha segnato acerbamente anche la mia poesia. A causa delle guerre nell'ex Jugoslavia negli anni novanta la mia voce poetica si è oscurata: Catastrofe (1991), Il maestro dell'insonnia (1995) ed Eco (2000) sono raccolte di elegie e ballate, in cui la perfezione della forma sottolinea ancora di più la tragica imperfezione e frattura del mondo.

È strano, ma del tutto caratteristico che all'apice della severità formale nella mia voce poetica è ricomparso l'impellente bisogno di esternazione dei sentimenti che si agitavano nel mio intimo. Al poetico ammaestramento dell'insonnia nella "notte mondiale" è susseguita l'aurora di un nuovo giorno - la luce delle poesie d'amore, edite nelle sillogi Alba (1999) e Splendore (2003). La più recente raccolta Riti dell'addio (2005) è un libro di poesie estremamente personali e dolorose, dove cerco di conservare il ricordo delle persone amate e degli eventi, luoghi e momenti che hanno segnato la mia vita. Noi poeti siamo impiegati comunali al servizio del mondo: viviamo per raccogliere gli sguardi e i contatti perduti, la bellezza degli attimi che gli altri rimuovono e abbandonano all'oblio, il fascino delle piccole parole sommesse che agli altri paiono irrilevanti. Scrivere dei bei versi non basta: i versi devono essere veri.


(traduzione di Jolka Milič)Boris A. Novak BORIS A. NOVAK

Boris A. Novak è poeta, saggista, drammaturgo, traduttore e scrittore per ragazzi. Nato a Belgrado nel 1953, si è poi trasferito in Slovenia, a Ljubljana, dove si è laureato in letteratura comparata e filosofia. Ha lavorato nel Teatro nazionale sloveno e per dieci anni è stato redattore letterario per ragazzi. Con la tesi Ricettività delle forme poetiche romanze nella poesia slovena (edita nel 1995) ha conseguito il dottorato di ricerca alla Sezione di letteratura comparata e teoria letteraria alla Facoltà di filosofia di Ljubljana, dove insegna dal 1996. Nel 1991 ha insegnato poesia negli Stati Uniti. In campo professionale si occupa principalmente di versologia comparata, e sulla materia ha pubblicato numerosi libri. Dal 1991 al 1995 è stato presidente del PEN sloveno, dal 1994 al 2000 presidente del Comitato di pace del Pen internazionale, in nome del quale ha organizzato l'aiuto umanitario per gli scrittori profughi dalle zone belliche in Bosnia e per gli artisti nella città assediata di Sarajevo durante la guerra nell'ex Jugoslavia, una delle più grandi imprese umanitarie nella storia del Pen sloveno e internazionale. Nel 2002 è stato eletto vicepresidente a vita del Pen internazionale. Tra le raccolte poetiche: Stihožitje (Natura morta in versi), 1997; Hči spomina (La figlia del ricordo), poemi lirici, 1981; 1001 stih (1001 verso), poema, 1983; Kronanje (Incoronazione), corone di sonetti, 1984; Vrtnar tišine - Gardener of Silence (Il giardiniere del silenzio - Gardener of Silence), edizione bilingue con riproduzioni di quadri di Vida Slivnikar Belantič), 1990; Oblike sveta (Le forme del mondo), canzoniere di forme poetiche, 1997; Stihija (Catastrofe),1991; Mojster nespečnosti (Il maestro dell'insonnia), 1995; Oblike srca (Forme del cuore), canzoniere di forme poetiche, 1997; Odsotnost (Assenza), edizione plurilingue con le stampe del pittore Lojze Spacal, 1999; Alba, 1999; Odmev (Eco), 2000, Žarenje (Splendore), 2003 e Obredi slovesa (Riti dell'addio), 2005. Ha pubblicato anche raccolte poetiche per bambini e ragazzi. Oltre a una serie di recite radiofoniche per l'infanzia ha scritto opere teatrali per adulti: Vojaki zgodovine (I soldati della storia) e Hiša iz kart (La casa di carte da gioco), edite entrambi nel volume Dramski diptih (Dittico drammatico), 1988, la tragedia Kasandra (Cassandra) che il teatro Drama di Ljubljana ha messo in scena (poi pubblicata nel 2001). Molte sue poesie e recite teatrali sono state tradotte in diverse lingue. Traduce dal francese, inglese, olandese e dalle lingue cosiddette jugoslave. Nel 2001 ha pubblicato un'antologia sulla lirica moderna francese e nel 2003 la prima scelta slovena della lirica dei trovatori in provenzale antico. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la poesia, l'ultimo dei quali ricevuto dall'Associazione degli scrittori della Bosnia ed Erzegovina che gli ha assegnato il premio internazionale Bosanski stećak.

jolka.milic@siol.net