FILI D'AQUILONE
rivista d'immagini, idee e Poesia

Numero 19
luglio/settembre 2010

Eros

 

LA POESIA DI LUČKA ZORKO

di Jolka MiličSPOMINI

Čas ničesar ne izbriše.
Le dovolj zasenči, da izgine za oči.
Oko spomina je neskončno.
Točka, trdna in gibljiva.
Točka brez osišča,
nepregledna, neranljiva,
ista in obenem spremenljiva.
Povsod v njej se sliši
pretakanje.

Pretakanje spominov,
ki nimajo vonja po arhivu.
Spomini so kamni in sonca.
Trdota kamnov je njihova zbitost.
V resnici so iz nečesa mehkega.
So kipi kamniti ali pa vidijo dlje,
ker molčijo? Nekatera sonca svetijo
varno, druga ne. Nekatera se tudi
ohlajajo. So potem še sonca?

Njihovo sončnost odsevajo naše oči,
kajti na začetku je bila Beseda.
Njena resnična moč
ni lepota sama na sebi;
je tresljaj, ki ga pusti v srcu,
čas, ki ji sledi,
in veter, ki nastane tam,
kjer se beseda lušči od svoje oblike.
V besedi so ljudje z očmi,
ki vedno znova prihajajo nazaj.
In ne vem,
ali so to zares še oni,
ali pa so le duhovi z zastavami,
ki so jih zapikali v rodovitno polje.
Za polji so le še puščave,
katerih oaze morajo biti spomin,
da jim lahko verjameš.
Mogoče moraš umreti od žeje,
da se lahko znova rodiš
iz vode.


RICORDI

Il tempo non cancella niente.
Ma tutto adombra perché sparisca per gli occhi.
L'occhio del ricordo è infinito.
Un punto fisso e mobile.
Un punto senza perno,
incontrollabile, invulnerabile,
identico e assieme cangiante.
In cui dovunque si sente
la fluidità.

Lo scorrere dei ricordi
che non sanno d'archivio.
I ricordi sono pietre e soli.
La durezza delle pietre è la loro compattezza.
In realtà sono fatti di qualcosa di tenero.
Sono statue di pietra oppure vedono oltre
perché tacciono? Alcuni soli brillano
innocui, altri no. Taluni anche
si raffreddano. Sono soli anche dopo?

I nostri occhi riflettono la loro solarità,
perché in principio era la Parola.
La sua vera forza
non è la bellezza in se stessa;
è il fremito che lascia nel cuore,
il tempo che la segue
e il vento che ha origine laddove
la parola traspare dalla sua forma.
Nella parola ci sono uomini con occhi
che di continuo tornano indietro.
E io non so
se in realtà sono ancora loro
o solo dei fantasmi con bandiere
che hanno piantato in un campo fecondo.
Dietro i campi non ci sono che deserti,
le loro oasi devono essere un ricordo
in cui poter credere.
Forse devi morire di sete
per poter rinascere
dall'acqua.


VRNITVE

Odpiraj morja.
Kraljuj.

Čas je tvoj.
Izbiraš samo
sredstva
in sopotnike.

Sence so zmeraj.
Zmeraj so jutranji golobi
ki ne dajo spati.

Zmeraj je nekaj
da se vrneš.

Dimenzije.

Tu so da jih sprejmeš.
Da se jih polastiš.
Da jim kraljuješ.

Spomini so zavest
ki jo hraniš
po žličkah.

Sedanjost je tista
ki se ji izlivaš v skledo.

Ko se včasih nimaš,
se vrni.
Da se najdeš.

Kraljuj.


RITORNI

Apri i mari.
Regna.

Il tempo è tuo.
Scegli solo
i mezzi
e i compagni di viaggio.

Le ombre ci sono sempre.
Sempre i colombi di mattina
che non ti lasciano dormire.

C'è sempre qualcosa
che ti fa ritornare.

Le dimensioni.

Sono qui perché tu le accetti.
Perché tu te ne appropri.
E le domini.

I ricordi sono la consapevolezza
che conservi
a cucchiaini.

Il presente è ciò
nella cui scodella ti riversi.

Quando a volte non ti appartieni,
ritorna.
Per ritrovarti.

Regna.


POŽARI

Živali gredo
skozi goreče gozdove.
Veliki jeziki časa
grizljajo naše vezi.
Na eni strani morje časa.
Na drugi strani ogenj dni.
Živali prispejo
na drugo stran reke.
V gozdu ostanejo,
polne spominov,
gluhe in črne kosti.
In mi, ki več nimamo
komu slediti.


INCENDI

Gli animali vanno
attraverso boschi in fiamme.
Le lunghe lingue del tempo
mordono i nostri legami.
Da una parte il mare del tempo.
Dall'altra il fuoco dei giorni.
Gli animali raggiungono
l'altra sponda del fiume.
Nel bosco restano,
cariche di ricordi,
le sorde e nere ossa.
E noi che non abbiamo più
nessuno da seguire.


KIPI IZ ZRAKA

Iz zraka oblikujem kipe.
Nežni so in krhki,
zato jih vdihnem.
V meni postanejo marmorni.

Ob rojstvu pogoltnem dleto časa.
Začenja načenjati kipe.
Rani kamen in ga drobi.
Iz okruškov rastejo žive živali.

Nato naselijo notranje pokrajine.
Živijo, jedo, se množijo, umirajo,
izumirajo, znova nastajajo,
toda smrt si predajajo v krogu
in tudi rojstva si predajajo v krogu.

Ko moje telo dozori in odvrže
listje življenja,
se živali mirno vzpnejo v barko iz zraka,
plujejo, čakajo, da jih po štiridesetih dneh
vdihnejo moji sinovi.


STATUE D'ARIA

Plasmo statue d'aria.
Sono tenere e fragili,
perciò le inalo.
In me diventano di marmo.

Alla nascita divoro lo scalpello del tempo.
Incomincia a intaccare le statue.
Scalfisce la pietra e la frantuma.
Dalle schegge crescono animali vivi.

Poi popolano i paesaggi interiori.
Vivono, mangiano, si moltiplicano, muoiono,
si estinguono, nuovamente si rigenerano,
però si tramandano la morte in cerchio
e anche le nascite si trasmettono in cerchio.

Quando il mio corpo matura e butta via
le foglie della vita,
gli animali salgono placidi sulla barca d'aria,
navigano, attendono che dopo quaranta giorni
li aspirino i miei figli.


ZEMLJA

Mrmranje pomladi.
Duši me sladkoba,
duši me jeklena krhkost
novih listov, svežih vejic.
Da padem na kolena
in zagrizem v svežo,
rjavo, hladno prst.
Jo ližem. Goltam.
Nikakršne želje po smrti
ne nosi to dejanje.
Le blazno, noro
željo po dihu,
po razplodu, po rjavem.


TERRA

Mormorìo della primavera.
Mi sta soffocando la dolcezza,
mi sta soffocando la fragilità d'acciaio
delle foglie nuove, dei ramoscelli freschi.
Tanto da cadere in ginocchio
e di mordere la soffice,
bruna, fresca terra.
La lecco. Divoro.
Nessuna smania di morte
condiziona questa azione.
Solo il folle e sfrenato
desiderio di respirare,
di riprodurmi, del colore bruno.


PODOBA NA GLADINI VODE

S kozarcem tišine
povisevam med zvezdami.
Gledam podobo sveta,
ki je mehka in gibljiva.
Kadar se spuščam na tla,
mi v ušesih zvonijo glasovi.
Prihajajo od vsega živega
in ne morem dojeti vsebine.
S podplati sem pripeta na podlago,
s temenom obešena na nebo.
Hodim
med tisoči sistemov,
nekateri so bolj,
nekateri so manj prepereli.
Pačim se podobi na gladini vode.
Gladina se vrti,
njeno zrcalo razpada in se sestavlja.
Moje telo bo zoglenelo,
nekoč bom drobec majcene težnosti
in velike afinitete,
da bi se parila.
Tudi danes sem taka,
le sonce je obrnjeno navznoter,
to veliko plastično sonce,
ki mi sveti v obraz,
ko samcu razpiram noge.


IMMAGINE A FIOR D'ACQUA

Con un bicchiere di silenzio
spazio tra le stelle.
Guardo l'immagine del mondo
che è morbida e fluttuante.
Quando scendo a terra
nelle orecchie mi risuonano voci.
Provengono da ogni cosa viva
e non riesco ad afferrare il contenuto.
Con i piedi sono attaccata alla base,
con il capo appesa al cielo.
Cammino
tra migliaia di sistemi,
taluni sono più
e talaltri meno logori.
Mi beffo dell'immagine a fior d'acqua.
La superficie ruota,
il suo specchio si frantuma e si ricompone.
Il mio corpo si carbonizzerà,
prima o poi sarò una particella di una piccola gravità
e di una grande affinità,
per potermi accoppiare.
Anche oggi sono così,
solo il sole è voltato all'interno,
questo grande sole di plastica
che mi brilla in faccia
quando a qualche uomo divarico le gambe.


ODMEV

Včasih se izgubim
v gubah vsakdanjosti

Nikjer ničesar za odkrivati

In moram po poti ki je nasuta zame
med jasami svobode

Nekaj novega je staro

Ulice ne šepetajo kot takrat
nihče ni vpet v šepet koraka
Samo odmev


ECO

Talvolta mi smarrisco
nelle pieghe del trantran quotidiano

Da nessuna parte niente da scoprire

E devo seguire il cammino tracciato per me
tra le radure della libertà

Qualcosa di nuovo è vecchio

Le vie non sussurrano come allora
nessuno è attaccato al fruscìo del passo
Solo l'eco


LEPA

Lepa sem

s povešenimi dojkami
z bledim obrazom
s širokimi boki
in kvadratno ritjo.

Lepa sem

s tankimi dolgimi prsti
z velikimi stopali
z nogami kot palčke za ražnjič
in z vso svojo bitjo.

Lepa sem

z redkimi trepalnicami
z nedoločljivo barvo oči
s tankimi lasmi
lepa sem lepa sem
stojim naga pod ulično svetilko
in preklinjam od sreče
ker imam staro gubasto babico
ki je lepa kot jaz
vse je v družini.

imam svojo glavo z redkimi lasmi
in srečna sem.


BELLA

Sono bella

coi seni cascanti
con la faccia pallida
con i fianchi larghi
e il sedere quadrato

Sono bella

con le lunghe dita affusolate
con grandi piedi
con le gambe come stecchetti per lo spiedo
e con tutto il mio essere

Sono bella

con le ciglia rade
con gli occhi dal colore indefinibile
con i capelli sottili
sono bella sono bella
me ne sto nuda sotto un lampione stradale
e bestemmio dalla gioia
perché ho una vecchia nonna gobba
che è bella come me
essendo un vizio di famiglia

ho la mia testa con i capelli radi
e sono felice


STAREC IN

Starec
je sedel na kanti barve.
Pričakovanje.
Morja ni. Starec in nebo.
Starec je odprl oči.
Morja ni. Starec in ...
Ni vedel.
Ni vedel, v čem bi se lahko našel.
Starec.
Jata vran je prepihala obzorje.
Ni se našel v njih, ker so črne.
Čreda srn je belo zdrsnila čez polje.
Ni se našel v njih, ker so nevedne.
Starec in večer, ki tone.
Starec
je sedel na kanti barve.
Noč. Noč in starec.
Hotel se je najti v njej.
Starec je moder.
Starec je siv.
Noč.
Zalila ga je mesečina.
Našel se je v njej.


IL VECCHIO E

Il vecchio
sedeva su una latta di colore.
In attesa.
Non c'è mare. Il vecchio e il cielo.
Il vecchio ha aperto gli occhi.
Non c'è mare. Il vecchio e…
Non sapeva.
Non sapeva in che cosa potrebbe ritrovarsi.
Il vecchio.
Uno stormo di cornacchie ha arieggiato l'orizzonte.
In loro non si ritrovava perché erano nere.
Un branco di caprioli è scivolato bianco oltre il campo.
In loro non si ritrovava essendo troppo ingenui.
Il vecchio e la sera al suo tramonto.
Il vecchio
sedeva su una latta di colore.
Notte. La notte e il vecchio.
Voleva ritrovarsi in essa.
Il vecchio è saggio e azzurro.
Il vecchio è grigio.
Notte.
Inondata dal chiaro di luna.
In cui si è ritrovato.


HOČEM

Hočem
ti
dati
nekaj
kar
bi
te
nahranilo
bolj
kakor
tvoje
prepričanje
v
temno
globino
življenja
Hočem
Hočem
ti
dati
vso
zapleteno
preprostost
ki
jo
premore
človeška
radost
bolečina
sanje


VOGLIO

Voglio
darti
qualcosa
di
più
sostanzioso
e
nutriente
della
tua
convinzione
nel
buio
abisso
della
vita
Voglio
Voglio
darti
tutta
la complicata
semplicità
che
ne
è
capace
l'umana
felicità
il dolore
i sogni


RECIKLAŽA KOSTI

Čudaki.
Vedno neki čudaki.
Moji predniki so bili kosmati.
Zdaj pa nabijamo glasbo
brez preroške vrednosti.
Od svojih prednikov se učim.
Recikliram njihove izkušnje.
Oni so česen jedli, jaz ga kadim.
Človek je produkt časa.
Čas je produkt človeka.
Newtonov zakon je še vedno v veljavi.
Parodija na sodobnost.
Rad bi definiral trenutek.
Vem: moment.
Mogoče sem samo osnutek
novega prednika.
Vsako število ima predhodnika.
Vsako bitja ima naslednika.
Zato se radi plodimo
in recikliramo,
ker s tem ohranjamo Naravo.
Iz nje prihajamo.
Iz nje prihajajo naši predniki.
Kdo smo potem mi?
Reciklirane kosti?


RICICLAGGIO DELLE OSSA

Persone strane.
Sempre dei tipi stravaganti.
I miei antenati erano pelosi.
Adesso invece facciamo musica
senza valore profetico.
Imparo dai miei antenati.
Riciclo le loro esperienze.
Loro mangiavano aglio, io lo fumo.
L'uomo è il prodotto del tempo.
Il tempo è il prodotto dell'uomo.
La legge di Newton è ancora valida.
Una parodia dei tempi moderni.
Vorrebbe definire l'attimo.
Lo so: un momento.
Forse io non sono che l'embrione
di un nuovo antenato.
Ogni numero ha un predecessore.
Ogni essere ha un successore.
Perciò ci piace riprodurci
e riciclarci,
perché così conserviamo la Natura.
Proveniamo da lei.
Da lei provengono i nostri antenati.
Chi allora siamo noi?
Ossa riciclate?


ZADET

Zadet
od strele
od puške
od kamna
od udarca
od opeke
je tehtal svoje vesolje.
Do smrti je ranil svoje rane.
Utopljenec v reki krvi
se je rešil.
Ni si več hodil po senci,
bil je v kinu in v živalskem vrtu;
ni se več krčil v bojazni,
golazni se ni več bal
in niti teme ne.

Miren,
zadet
od veje
od sonca
od rože
je trgal z neba delce svoje kože
in bil samemu sebi
neizmerni tovariš.
Trikrat.
Prvič,
zadnjič,
nikoli več.


COLPITO

Colpito
da un fulmine
da un fucile
da un sasso
da una percossa
da un mattone
soppesava il suo universo.
Mortalmente ha leso le sue ferite.
L'annegato in un fiume di sangue
si è salvato.
Non camminava più sulla sua ombra;
è stato al cinema e allo zoo;
non si contorceva più dalla paura,
non temeva più gli insetti
e nemmeno l'oscurità.

Calmo,
colpito
da un ramo
dal sole
da un fiore
strappava dal cielo frammenti della sua pelle
ed era a se stesso
un compagno incomparabile.
Tre volte.
La prima volta,
la seconda
e mai più.


GRUDA

Znoj se nabira.
Razgrete kosti.
Majhne rastline postajajo hrana.
Pod budnim očesom motike.
Pod budnim očesom sonca.
Pod vlažnim očesom človeka.
Pod nebom, ki razpira modrino.
Gruda.
Gruda hrani.
Njega. Njo.
Gruda za znoj, za motiko.
Za moč. Za telo.
Njegove oči se zakopljejo v grudo.
Razprejo modrino žalosti.
Gruda danes. Za hrano.
Gruda včeraj. Za ženo.
Za njen spomin. Za veter,
ki jo nosi.
Smrt ne počiva,
ampak postaja
življenje.


ZOLLA

Il sudore si accumula.
Ossa accaldate.
Le minute piantine diventano alimento.
Sotto il vigile occhio della zappa.
Sotto il vigile occhio del sole.
Sotto l'umido occhio umano.
Sotto il cielo che distende l'azzurro.
Zolla.
La zolla nutre.
Lui. Lei.
Zolla per il sudore, per la zappa.
Per la forza. Per il corpo.
Gli occhi di lui sprofondano nella zolla.
Distendono l'azzurro della tristezza.
Zolla oggi. Per il cibo.
Zolla ieri. Per la moglie.
Per il suo ricordo. Per il vento
che la porta via.
La morte non riposa,
ma diventa
vita.


STEGNA

S šestilom si tetoviram
vsako napačno odločitev
na notranjo stran stegen.
Moji ljubimci so stalni,
ker moja stegna govorijo zgodbe
in se me ne naveličajo.
Tudi jaz sem ljubila drevo,
popisano na enak način,
koliko imen je bilo na njem
in koliko srčkov.
Moja stegna so dnevni časopis,
moja stegna so drevesa,
ki jih ljubimci markirajo
iz velike ljubezni.
Moja stegna so
pasja vrvica za neulovljive
duše volkov.


COSCE

Con il compasso tatuo
ogni scelta sbagliata
nella parte interna delle mie cosce.
I miei amanti sono stabili
perché le mie cosce raccontano storie
e non si stancano di me.
Anch'io amavo un albero
riempito da scritte allo stesso modo,
quanti nomi aveva sopra
e quanti cuoricini.
Le mie cosce sono il giornale quotidiano,
le mie cosce sono alberi
che gli amanti contrassegnano
per grande amore.
Le mie cosce sono
un guinzaglio per le inafferrabili
anime dei lupi.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
L’ETERNITÀ INCUNEATA NELLA PRECARIETÀ
di Lučka Zorko


Non è facile parlare di poesia. Tanto meno della propria. E non è semplice instaurare un vero rapporto nei confronti di quella che noi stessi scriviamo. Anche con le vaste conoscenze teorico letterarie in nostro possesso e con un quanto mai elaborato pensiero critico è quasi impossibile avvicinarci alla sua essenza. Nel peggiore dei casi facciamo a pezzi la sua interezza, ma l’analisi che ne consegue non evidenzia praticamente nulla di soddisfacente, nel migliore dei casi forse riusciamo a migliorare la situazione con delle sovrastrutture aggiuntive. In fondo, cos’è altro una poesia in se stessa se non una struttura? Comunque cerchiamo sempre in essa qualcosa in più, di eccedente, un contenuto, un’idea d’incitamento o persuasione, capace di smuoverci dall’abituale inerzia e rinfrescare le nostre vie mentali, tanto da trovare in noi qualcosa di nuovo.

Dunque, la poesia è una struttura che in noi diventa un contenuto. Se componiamo noi stessi i versi, allora le cose si complicano e diventano ancora più ardue perché è difficilissimo esternare ciò che ci scuote o risuona in noi. Il più grande errore è pensare che l’incisività di ciò che scriviamo sia in stretta correlazione all’intensità di ciò che proviamo e sentiamo. Per esempio, in noi si manifesta una forte emozione, un pensiero che ci avvince totalmente, che provoca in noi insoliti cambiamenti, i quali in un certo senso ci aprono gli occhi. D’un tratto ci assale la sensazione che in noi si agiti un nuovo universo. Naturalmente, in quanto poeti, vorremmo condividere questa gradevole sensazione con i lettori, ci piacerebbe scrivere una lirica altrettanto bella quanto lo era il sentimento che ci agitava e risvegliare nel lettore questa stessa gratificante emozione, dargli insomma il nostro universo. E visto che ci portiamo dentro questo sentimento cosmico, confidiamo nel nostro genio interiore, ritenendolo capace di saper esprimere altrettanto bene anche in parole tutto ciò che nell’intimo ci pervade e preme. Ma molto spesso non è così. Il cosmo viene a mancare, ci evita, se la svigna, invece di insediarsi nella poesia. E proprio per questa ragione la struttura è così importante. Per potercene servire con profitto, dobbiamo esercitarci molto, riflettere molto, non nuoce neanche qualche amara critica, seguita naturalmente da incoraggiamenti. Perché le poesie che captano il cosmo e riescono a stare al passo con l’universo devono girare. Devono viaggiare sulle lingue e attraverso le culture, devono girare per l’universo, dato che il pensiero è l’unica cosa che può viaggiare per il cosmo senza nave spaziale, e la raffigurazione – parola, immagine – è l’unica eternità incuneata nella precarietà.


Traduzione dallo sloveno di Jolka Milič
LUČKA ZORKO
poetessa, narratrice e saggista, è nata nel 1981 a Murska Sobota in Slovenia. Laureata in lingua slovena, letteratura e biologia alla Facoltà pedagogica di Maribor. Lavora in qualità di lettrice alla casa editrice Litera di Maribor. Vive in parte a Murska Sobota e in parte a Maribor. Ha esordito assieme a due giovani poeti nella raccolta collettiva Zasilni izhod (Uscita di sicurezza) nel 2000. Nel 2001 ha pubblicato la sua prima silloge Reciklaža kosti (Riciclaggio delle ossa). Nel 2002 il suo racconto Ugrabitev stvarnosti (Rapimento della realtà) è uscito nella raccolta collettiva di racconti Štirje (I quattro). Lo stesso anno ha dato alle stampe anche la raccolta di poesia Obdukcija srca (Autopsia del cuore) e due anni più tardi, nel 2006, la silloge Karavana (Carovana).
Ha vinto vari premi letterari: nel 2005 il terzo premio per la poesia, indetto dalla rivista triestina Mladika; nel 2006 dall’Università di Maribor ha ottenuto una specie di attestato (listina) per le sue significative prestazioni culturali e nello stesso anno la nomina a cavaliere del torneo poetico; nel 2008 ha vinto il terzo premio al concorso Ljiljan del circolo d’amicizia bosniaco-erzegovinese e sloveno; nel 2009 invece ha proprio vinto il titolo di “cavaliere”.


jolka.milic@siol.net